English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Sudoł, K. Czaja, J. Cybo, P. Duda

Wpływ napromieniania wiązką elektronów na strukturę polietylenu o bardzo dużym ciężarze

cząsteczkowym (PE-UHMW) stosowanego do implantów medycznych (j. ang.)

Polimery 2004, nr 11-12, 841


Streszczenie

Określono wpływ napromieniania strumieniem elektronów dawką równoważną stosowanej w praktyce podczas sterylizacji radiacyjnej endoprotez chirurgicznych (26 kGy) oraz dwukrotnie większą (2 . 26 kGy) na zmianę struktury PE-UHMW o nazwie handlowej „,Chirulen 1120”' (tabela 1) służącego do otrzymywania panewek endoprotez biodrowych. Metodą FT-IR zbadano zmiany strukturalne polimeru, stwierdzając głównie występowanie skutków jego utlenienia (wzrost udziału grup karbonylowych typu ketonowego, estrowego i nadestrowego, grup hydroksylowych oraz winylowych) (rys. 1). Metodą GPC stwierdzono, że napromienianie powoduje także częściową degradację makrocząsteczek (zmniejszenie ciężaru cząsteczkowego o jeden rząd wielkości), a wytworzone makrorodniki sprzyjają procesom sieciowania (wynoszący ok. 40% udział frakcji żelowej, wzrost temperatury topnienia i stopnia krystaliczności) (tabela 2).


Słowa kluczowe: polietylen o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym, endoprotezy, sterylizacja wiązką elektronów, utlenianie, degradacja, sieciowanie, krystaliczność

M. Sudoł, K. Czaja, J. Cybo, P. Duda (78.6 KB)
Wpływ napromieniania wiązką elektronów na strukturę polietylenu o bardzo dużym ciężarze cząsteczkowym (PE-UHMW) stosowanego do implantów medycznych (j. ang.)