English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Czech

Rozwój w dziedzinie odrywalnych wielokrotnego stosowania poliakrylanowych klejów

samoprzylepnych (j. ang.)

Polimery 2003, nr 7-8, 561


Streszczenie

Określono wpływ rodzaju i stężenia trzech wielofunkcyjnych izocyjanianowych związków sieciujących na adhezję wymienionych w tytule klejów samoprzylepnych (PSA) (rys. 1). Zbadano również wpływ rodzaju i stężenia dwu grup modyfikatorów — etoksylowanych amin [wzór (1)] oraz n-oktylofenoksylowych pochodnych poli(tlenków etylenu) [wzór (II)] na tę samą właściwość klejów (rys. 2 i 3). Obydwie grupy dodatków zmniejszają adhezję przy odrywaniu, powodując wkraczanie jej w obszar odrywalności i możliwości wielokrotnego stosowania. Oceniono wpływ starzenia na adhezję na różnych podłożach badanego kleju, zawierającego wspomnianą pochodną poli(tlenku etylenu).


Słowa kluczowe: odrywalne wielokrotnego stosowania akrylanowe kleje samoprzylepne, izocyjanianowe związki sieciujące, modyfikatory odrywalności, etoksylowane aminy, n-oktylofenoksylowe pochodne poli(tlenku etylenu)
Z. Czech (516.7 KB)
Rozwój w dziedzinie odrywalnych wielokrotnego stosowania poliakrylanowych klejów samoprzylepnych (j. ang.)