English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Waśniewski, M. Auguścik, P. Parzuchowski, M. Zielecka, J. Ryszkowska

Nanokompozyty poliwęglanouretanowe z nanokrzemionką do zastosowań na implanty

krążka międzykręgowego

Polimery 2012, nr 11/12, 812


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.812

Streszczenie

W celu uzyskania elastycznego materiału z przeznaczeniem na implant krążka międzykręgowego, wytworzono dwa rodzaje nanokompozytów na osnowie z poliwęglanouretanu (PUR). Do syntezy użyto oligowęglanodioli (OWD) o różnych masach molowych: 1534 g/mol i 1750 g/mol. Każdy z kompozytów zawierał 0,5 % mas. nanokrzemionki o średnim rozmiarze nanocząstek 57 nm. Zbadano właściwości wytrzymałościowe wytworzonych materiałów, przeprowadzono analizę termiczną (TGA), różnicową kalorymetrię skaningową (DSC) oraz dynamiczną analizę mechaniczną (DMA). Budowę chemiczną wytworzonych nanokompozytów potwierdzono na podstawie analizy widm FT-IR a kąt zwilżania wytworzonych materiałów posłużył do oceny właściwości adhezyjnych.


Słowa kluczowe: poliwęglanouretany, nanokrzemionka, nanokompozyty, implant, krążek międzykręgowy

e-mail: barva76@o2.plB. Waśniewski, M. Auguścik, P. Parzuchowski, M. Zielecka, J. Ryszkowska (204.9 KB)
Nanokompozyty poliwęglanouretanowe z nanokrzemionką do zastosowań na implanty krążka międzykręgowego