English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. K. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson

Akryloamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek.

Cz. II. Zastosowanie do oczyszczania inhibitora α-amylazy z mąki pszennej

Polimery 2000, nr 10, 707


Streszczenie

Opisano otrzymywanie kopolimerów winyloimidazol (VI)/winylokaprolaktam (VCL) oraz ich kompleksowych połączeń z miedzią, zdolnych do selektywnego rozdzielania niektórych białek z mieszanin. Scharakteryzowano wpływ pH i stężenia NaCl na temperaturę wytrącania się powyższych produktów z roztworów wodnych (rys. 1–3).

Opracowano metodę otrzymywania kompleksu Cu(II)—VI/VCL = 10/90* zdolnego do tworzenia układów dwufazowych z akryloamidowymi pochodnymi skrobi (APS) w obecności NaCl. Układ dwufazowy zawierający kompleks Cu(II)—VI/VCL = 10/90* i APS o składzie S/AA = 80/60 pozwolił na otrzymanie czystego inhibitora α-amylazy z mąki pszennej z wydajnością 75% (tabela 2).

Akryloamidowe pochodne skrobi uznano za zamienniki, które można wykorzystać zamiast kosztownego dekstranu w biotechnologii do oczyszczania różnych substancji za pomocą techniki układów dwufazowych.
Słowa kluczowe: kopolimery VI/VCL, kompleksy z Cu(II), temperatura wytrącania z roztworów wodnych, układy dwufazowe, oczyszczanie inhibitora α-amylazy
Z. K. Brzozowski, N. Pietruszka, I. Galaev, B. Mattiasson (710.1 KB)
Akryloamidowe pochodne skrobi w układach dwufazowych służących do oczyszczania białek. Cz. II. Zastosowanie do oczyszczania inhibitora α-amylazy z mąki pszennej