English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, Z. Salamonowicz

Analiza podatności na zapalenie warstwy osiadłej i obłoku pyłów wybranych termoutwardzalnych

nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 11/12, 805


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.805

Streszczenie

Oceniano właściwości palne wybranych pyłów przemysłowych powstałych na bazie żywicy poliestrowej Polimal — produktu Zakładów Chemicznych Organika-Sarzyna w Nowej Sarzynie — decydujące o zagrożeniu pożarowo-wybuchowym pyłów w warstwie i w obłoku. W badaniach wykorzystano próbki o rozmiarze ziarna poniżej 200 µm, niemodyfikowanej utwardzonej żywicy poliestrowej Polimal 1033APy, żywicy Polimal 1033APy z dodatkiem 14 % mas. Sb2O3, żywicy Polimal 1033APy z dodatkiem 15 % mas. MoO3 oraz pyłu akrylowego. Opisano warunki bezpiecznego użytkowania urządzeń stosowanych w strefach zagrożenia wybuchem, zgodnie z PN-EN 50281-1-2:2002. Wyznaczono wartość minimalnej temperatury zapłonu pyłu w warstwie (MTZW) i w obłoku (MZTO), w funkcji grubości warstw wybranych pyłów polimerowych (tabela 3) oraz maksymalne dopuszczalne wartości temperatury powierzchni (MDTP) urządzeń pracujących w obecności pyłów w warstwie o grubości 5 mm (tabela 4) lub 12,5 mm (tabela 5) oraz w obłoku (tabela 6).


Słowa kluczowe: termoutwardzalne nienasycone żywice poliestrowe, podatność na zapalenie, pyły przemysłowe, wybuchy pyłów, bezpieczeństwo przemysłowe


e-mail: marzena.polka@gmail.com

M. Półka, M. Woliński, B. Kukfisz, Z. Salamonowicz (255.1 KB)
Analiza podatności na zapalenie warstwy osiadłej i obłoku pyłów wybranych termoutwardzalnych nienasyconych żywic poliestrowych (j. ang.)