English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Gutarowska, M. Piotrowska, Z. Żakowska, K. Gwoździński

Analiza przydatności metod oznaczania adenozynotrifosforanu (ATP) oraz mikroskopii

fluorescencyjnej do oceny żywotności i adhezji bakterii na powierzchni

bioaktywnych polimerów

Polimery 2012, nr 3, 236


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2012.236

Streszczenie

Analizowano przydatność metod mikroskopii fluorescencyjnej oraz oznaczania ATP do oceny aktywności przeciwdrobnoustrojowej bioaktywnych polimerów. Stwierdzono iż stosowanie jednocześnie obu metod daje pełną informację na temat adhezji do powierzchni polimerów i żywotności komórek bakterii. Porównanie mniej czaso- i pracochłonnej metody oznaczania ATP z metodą hodowlaną wskazuje, iż dają one porównywalne wyniki dotyczące żywotności komórek. Zależności między zawartością ATP a liczbą bakterii na polimerze oznaczoną metodą hodowlaną można opisać, z wysokim stopniem korelacji, funkcją wykładniczą lub liniową. Odpowiednie przygotowanie powierzchni próbek bioaktywnych polimerów (zawierających nośniki dla biocydów), umożliwiające uzyskanie gładkiej ich powierzchni, zmniejsza błąd powtarzalności obu testowanych metod. W przypadku polimeru kontrolnego (bez dodatków) błąd powtarzalności był niewielki (rzędu kilku %), w przypadku zaś polimerów z nośnikami błąd zwiększa się do poziomu kilkudziesięciu % (47 % i 73 %). Ocena żywotności i adhezji sześciu gatunków bakterii na bioaktywnych polimerach wykazała statystycznie istotne różnice w działaniu ograniczającym adhezję i żywotność: na polimerze z miedzią bakterii E. coli oraz na polimerze ze srebrem bakterii S. aureus. B. cepacia okazała się bakterią silnie przylegającą do polimerów bioaktywnych, ale jej żywotność skutecznie ograniczała obecność srebra w polimerze.


Słowa kluczowe: oznaczanie ATP, mikroskopia fluorescencyjna, bioaktywne polimery ze srebrem lub miedzią, aktywność przeciwbakteryjna


e-mail: beata.gutarowska@p.lodz.pl

B. Gutarowska, M. Piotrowska, Z. Żakowska, K. Gwoździński (126.6 KB)
Analiza przydatności metod oznaczania adenozynotrifosforanu (ATP) oraz mikroskopii fluorescencyjnej do oceny żywotności i adhezji bakterii na powierzchni bioaktywnych polimerów