English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Półka, B. Kukfisz, A. Kulik

Analiza wpływu cynianów cynku i mączki keratynowej
na właściwości palne materiału epoksydowego

Polimery 2017, nr 10, 764


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.764

Streszczenie
Oceniano wpływ wybranych środków uniepalniających na właściwości pożarowe kompozytów na bazie żywicy epoksydowej Epidian 5 (Ep 5). Żywicę epoksydową modyfikowano ogniochronnie za pomocą hydroksycynianu(IV) cynku (ZHS), cynianu(IV) cynku (ZS) oraz materiału odpadowego – mączki keratynowej (KR). Metodą kalorymetru stożkowego wyznaczano szybkości wydzielania ciepła i dymu z palących się próbek kompozytów poddanych działaniu strumienia cieplnego o gęstości 30 kW/m2 i 50 kW/m2. Przeprowadzono też analizę termograwimetryczną otrzymanych niemodyfikowanych oraz modyfikowanych ogniochronnie materiałów. Stwierdzono, że dodatki ZS i ZHS, wprowadzone do utwardzonej żywicy Ep 5, skutecznie zmniejszają szybkość wydzielania ciepła z palących się próbek i mogą w istotnym stopniu ograniczyć rozprzestrzenianie się pożaru.
Słowa kluczowe: materiały epoksydowe, uniepalniacze, modyfikacja ogniochronna, szybkość wydzielania ciepła
e-mail: mpolka@sgsp.edu.pl
M. Półka, B. Kukfisz, A. Kulik (645.2 KB)
Analiza wpływu cynianów cynku i mączki keratynowej na właściwości palne materiału epoksydowego