English version
Drukuj

Analiza związków organicznych, polimerów i tworzyw sztucznych

 • identyfikacja związków organicznych, polimerów, tworzyw sztucznych, farb, klejów, spoiw, itp. metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
 • identyfikacja i badania struktury nielotnych substancji organicznych, np. polimerów syntetycznych i naturalnych, produktów biochemicznych, geochemicznych metodą Py/GC/FTIR;
 • oznaczanie średnich ciężarów cząsteczkowych i rozrzutu ciężarów cząsteczkowych polimerów metodą chromatografii żelowej (GPC);
 • badania analityczne związków organicznych metodami spektrofotometrii absorpcyjnej FTIR i UV-VIS;
 • badania utwardzania i sieciowania związków wielkocząsteczkowych metodą FTIR (oznaczanie grup funkcyjnych);
 • analiza składu (identyfikacja lotnych składników) mieszanin związków organicznych metodami GC/MS i GC/AED;
 • oznaczanie śladowych ilości substancji toksycznych (monomerów i rozpuszczalników) w wyrobach z tworzyw sztucznych i innych metodą GC z wykorzystaniem techniki head-space, detektorów płomieniowo-jonizacyjnych (GC/FID) oraz detektorów emisji atomowej (GC/AED) i wychwytu elektronów (GC/ECD);
 • oznaczanie zawartości alkoholi C1–C3 w wyrobach chemii gospodarczej i wyrobach farmaceutycznych metodą GC/FID;
 • oznaczanie zawartości kwasów organicznych, węglowodorów, alkoholi, estrów i ketonów w próbkach gazowych metodą GC/FID;
 • badanie migracji do płynów modelowych symulujących żywność oraz emisji do atmosfery śladowych ilości substancji z wyrobów wykonanych z tworzyw sztucznych metodami spektrofotometrycznymi i chromatograficznymi;
 • kontrola czystości surowców chemicznych oraz badanie procesów technologicznych metodami UV, GC, FTIR i AAS.


Informacji udziela:

dr inż. Joanna Sołtysiak

tel.: 22 568 24 41, 22 568 25 17

e-mail: joanna.soltysiak(at)chp.pl • oznaczanie zawartości formaldehydu w wyrobach i surowcach kosmetycznych (zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 16.07.2004 r., Dz. U. Nr 206 z 22.09.2004, poz. 2106) metodą HPLC;
 • oznaczanie składu kwasów tłuszczowych w olejach roślinnych i tłuszczach zwierzęcych (zgodnie z PN-EN ISO 5508:1996 i PN-EN ISO 5509:2001) metodą GC;
 • oznaczanie zawartości wody metodą Karla Fischera.


Informacji udziela:

dr inż. Dominika Kubica

tel.: 22 568 23 54

e-mail: Dominika.Kubica(at)ichp.pl


 • opracowanie nowych metod i procedur analitycznych z wykorzystaniem wysokociśnieniowej chromatografii cieczowej;
 • oznaczanie mieszanin związków organicznych o szczególnie skomplikowanym i trudnym do analizy składzie metodą HPLC.


Informacji udziela:

dr Zbigniew Dąbrowski

tel.: 22 568 20 36

e-mail: Zbigniew.Dabrowski(at)ichp.pl