English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński

Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych

Polimery 2017, nr 5, 371


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2017.371

Streszczenie
Artykuł stanowi przegląd wyników badań doświadczalnych dotyczących procesu autokatalitycznego miedziowania bezprądowego wybranych tworzyw polimerowych. Przedstawiono wpływ acetyloacetonianu miedzi(II) [Cu(acac)2] i tlenku miedzi(II) (CuO), dodawanych łącznie do poliamidu 6 (PA6) lub kompozytu na osnowie z PA6, na przebieg tego procesu. Stwierdzono, że Cu(acac)2 i CuO stosowane łącznie są skutecznymi prekursorami miedziowania, dzięki występującemu efektowi synergii, zwiększającemu szybkość tego procesu. Wykazano, że napromienianie laserowe powoduje powstawanie stożkowej struktury geometrycznej powierzchni PA6 zawierającego te prekursory. Materiał znajdujący się na wierzchołkach utworzonych stożków nie ulega ablacji i stanowi ochronę dla materiału usytuowanego niżej. Miedź osadzana w procesie autokatalitycznego miedziowania bezprądowego ma strukturę ziarnistą, a wielkość ziaren i grubość warstwy osadzanej miedzi zależą od czasu trwania procesu. Omówiono także wyniki badań nowego kompozytu na osnowie PA6, zawierającego prekursory Cu(acac)2 i CuO oraz włókna szklane. Kompozyt ten charakteryzuje się dobrymi właściwościami przetwórczymi, a obecność w nim włókien szklanych wpływa na zwiększenie wytrzymałości adhezyjnej warstwy miedzi nanoszonej na ten kompozyt, chroniącej przed ablacją laserową polimer osnowy. Zaprezentowano efekty wstępnych badań trzech nowych kompleksów metaloorganicznych, w tym L-tyrozyny miedzi, która może być cennym prekursorem autokatalitycznego miedziowania bezprądowego materiałów polimerowych.
Słowa kluczowe: autokatalityczne metalizowanie bezprądowe, miedziowanie, kompozyty polimerowe, kompleksy metaloorganiczne
e-mail: marzenk@ukw.edu.pl
M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński (1012.1 KB)
Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych. Cz. 1
M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński (1.62 MB)
Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych. Cz. 2
M. Żenkiewicz, K. Moraczewski, P. Rytlewski, M. Stepczyńska, B. Jagodziński (1.43 MB)
Autokatalityczne miedziowanie bezprądowe tworzyw polimerowych. Cz. 3