English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska, M. B. Bogacki, M. Andrzejewski

Autokatalityczny model fotopolimeryzacji dimetakrylanów

- Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2001, nr 7-8, 549


Streszczenie

Przeprowadzono analizę przebiegu fotopolimeryzacji homologicznej serii sześciu dimetakrylanów alkilenowych na podstawie modelu autokatalitycznego Rp = kpm (1 - p)n, gdzie Rp oznacza względną szybkość polimeryzacji, k jest stałą szybkości w temperaturze T, p stanowi względną konwersję po czasie t, m to wykładnik opisujący wpływ autokatalizy, a n opisuje rząd reakcji względem stężenia monomeru. Parametry modelu: k, m oraz n wyznaczono w odniesieniu do każdego z sześciu monomerów w warunkach sześciu wartości temperatury poli­meryzacji (w przedziale 40-90oC) prowadzonej w argonie. Wybór serii dimetakrylanów rożniących się jedynie liczbą grup -CH2- w łańcuchu alkilenowym umożliwił określenie wpływu dlugości lańcucha monomeru na badane parametry. Przebieg fotopolimeryzacji śledzono metodą różnicowej kalorymetrii skaningowej. Analiza statystyczna wykazała bardzo dobre dopasowanie parametrów modelu do danych doświadczalnych. Stwierdzono, że wartości stałej szybkości k rosną wraz z liczbą grup -CH2- w cząsteczce monomeru oraz ze wzrostem temperatury polimeryzacji, natomiast wykładniki m i n wykazują tendencję spadkową z podwyższaniem tej temperatury. Wartości badanych parametrów dotyczące wszystkich monomerów mieszczą się w przedziałach: 0,031-0,054 s-1 (k), 0,44-0,70 (m) oraz 1,44-1,75 (n).


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja, dimetakrylany, model autokatalityczny
E. Andrzejewska, M. B. Bogacki, M. Andrzejewski (147.2 KB)
Autokatalityczny model fotopolimeryzacji dimetakrylanów - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)