English version
Drukuj

Kontyngenty

Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że od 14 kwietnia 2020 do 14 maja 2020 do godz. 13.00 można składać do Komisji Europejskiej deklaracje na przywóz HFC luzem w 2021 r. Wskazówki, jak to zrobić, są dostępne pod linkiem https://ec.europa.eu/clima/sites/clima/files/f-gas/docs/guidance_submitting_quota_declaration_en.pdf

(15 IV 2020)


Informacja dla importerów HFC

Informujemy, że zgodnie z art. 15 i 16 Rozporządzenia PE iRady (UE) Nr 517/2014 przywóz HFC spoza UE wymaga uzyskania kontyngentu na wprowadzanie do obrotu HFC (w tym mieszanin będących HFC), jeśli ilość, jaką importer wprowadzi do obrotu w danym roku, wyniesie 100 ton CO2 eq lub więcej.

Komisja Europejska przyznała już kontyngenty na wprowadzanie doobrotu HFC w 2020 r. Podmioty, które są zarejestrowane na F-gas Portal i w 2019 r. złożyły deklarację na przywóz HFC, mogą sprawdzić przyznaną im na 2020 r. ilość ton CO2 eq, logując się na swoje konto w F-gas Portal.

Informujemy ponadto, że zgodnie z art. 18 rozporządzenia jw. tylko „starzy importerzy” (incumbents) mają prawo do przekazywania swoich kontyngentów w całości lub w części zarejestrowanym na F-gas Portal innym importerom HFC, a także upoważnić do wykorzystania części lub całości swojego kontyngentu zarejestrowanych na F-gas Portal importerów HFC w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła. Nowy importer (new entrant) nie może przekazać swojego kontyngentu w całości lub w części innemu importerowi HFC. Może natomiast upoważnić do wykorzystania części lub całości swojego kontyngentu importerów HFC w napełnionych fabrycznie urządzeniach chłodniczych, klimatyzacyjnych i pompach ciepła, ale tylko pod warunkiem, że odpowiednie ilości HFC zostaną fizycznie dostarczone przez tego nowego importera do innego podmiotu i w takim przypadku niezbędne jest okazanie Komisji dowodu potwierdzającego takie dostarczenie łącznie ze sprawozdaniem przekazywanym do Komisji za poprzedni rok kalendarzowy zgodnie z art. 19 rozporządzenia jw.


Przydział Kontyngentów na wprowadzenie wodorofluorowęglowodorów (HFC) do obrotu

Zgodnie z Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 wprowadzenie do obrotu wodorofluorowęglowodorów (HFC) przez każdego producenta lub importera podlega limitom ilościowym.

Od 1stycznia 2015 r. Komisja Europejska przydziela kontyngenty na wprowadzenie do obrotu substancji HFC zgodnie z artykułem 16 i Załącznikiem V i VI Rozporządzeniem (UE) nr 517/2014 każdemu producentowi lub importerowi produkującemu lub importującemu substancję HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy.

Kontyngenty przyznawane są w tonach ekwiwalentu CO2. Kontyngenty nie są przydzielane producentom lub importerom produktów i urządzeń zawierających substancje HFC.


W celu złożenia deklaracji na przydział kontyngentów wymagana jest rejestracja w Rejestrze utworzonym przez Komisję Europejską zgodnie z artykułem 17 Rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Wszystkie dane przekazane przez przedsiębiorstwa, kontyngenty i wartości odniesienia są przechowywane w elektronicznym rejestrze HFC, udostępnianym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GasPortal) zgodnie z art. 17 Rozporządzenia. Komisja Europejska traktuje wszystkie dane zapisane w rejestrze HFC, w tym kontyngenty, wartości odniesienia, dane handlowe i osobowe, jako poufne.

W Dzienniku urzędowym Unii Europejskiej zostało opublikowane Zawiadomienie dla przedsiębiorstw zamierzających wprowadzać wodorofluorowęglowodory luzem do obrotu w Unii Europejskiej w 2020 r.


UWAGA

W dniu 17 lipca 2019 r., godz. 13:00 upływa termin składania wymaganych przez Komisję Europejską dokumentów niezbędnych do rozpatrzenia deklaracji o przyznanie kontyngentów na rok 2020.

Deklaracje będzie można składać w Rejestrze HFC (F-GasPortal) na rok 2020 wyłącznie w okresie od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r., godz. 13:00.


PROCES PRZYZNAWANIA KONTYNGENTÓW

W procesie przyznawania kontyngentów jest rozróżnienie na dwa rodzaje producentów lub importerów:

1. Producenci lub importerzy, dla których została wyznaczona wartość odniesienia w przypadku wprowadzenia do obrotu substancji HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 za rok kalendarzowy 2015 i/lub 2016.

Komisja Europejska opublikowała Decyzję (EU) 2017/1984 z dnia 24 października 2017 zawierającą wartości odniesienia dla wprowadzania do obrotu HFC na lata 2018-2020 oraz listę podmiotów, które będą w tym okresie uznane za tzw. Incumbents, czyli „starych” importerów i producentów HFC.

2. Producenci lub importerzy, dla których nie została wyznaczona wartość odniesienia, ale zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 w danym roku kalendarzowym.


Producenci lub importerzy, dla których została wyznaczona wartość odniesienia w przypadku wprowadzenia do obrotu substancji HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na za rok kalendarzowy 2015 i/lub 2016.


Producenci lub importerzy, dla których została wyznaczona wartość odniesienia w przypadku wprowadzenia do obrotu substancji HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na za rok kalendarzowy 2015 i/lub 2016, kontyngenty przydzielane są na podstawie wyliczonej przez Komisję Europejską wartości odniesienia oraz zadeklarowanych dodatkowych ilości substancji HFC zgodnie z art.16 ust. 1, 4 i 5 oraz Załącznikami V i VI do Rozporządzenia (UE) nr 517/2014.

Każdemu takiemu przedsiębiorstwu Komisja przydziela kontyngent na dany rok kalendarzowy zgodnie z art. 16 ust. 1 i 5 rozporządzenia oraz jego załącznikami V i VI. Przedsiębiorstwa te otrzymają zatem kontyngent na rok 2017 w wysokości 89 % z 93 % ich wartości odniesienia określonej w decyzji wykonawczej Komisji z dnia 24 października 2017 r.


Jeżeli przedsiębiorstwo zamierza wprowadzić do obrotu, na podstawie art. 16 ust. 4 rozporządzenia, dodatkowe ilości substancji HFC przekraczające kontyngent przydzielony im na podstawie wartości odniesienia, przedsiębiorstwo musi „zadeklarować dodatkowe przewidziane ilości na dany kok kalendarzowy” w elektronicznym rejestrze substancji HFC dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GasPortal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe na rok 2020 wyłącznie w okresie od dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r., godz 13:00 CET.


Producenci lub importerzy, dla których nie została wyznaczona wartość odniesienia, ale zamierzają wprowadzić do obrotu substancje HFC w ilości co najmniej równej 100 ton ekwiwalentu CO2 na dany rok kalendarzowy.


Producentom lub importerom, dla których nie została wyznaczona wartość odniesienia, ale zamierzają wprowadzić, którzy nie raportowali wprowadzenia do obrotu więcej niż 1 tony metrycznej substancji HFC, kontyngenty mogą być przydzielone w danym roku kalendarzowym na podstawie zadeklarowanych ilości, jakie zamierzają wprowadzić do obrotu w następnym roku.

W celu złożenia deklaracji na przydział kontyngentów najpierw należy zarejestrować się w Rejestrze utworzonym przez Komisję Europejską. Wskazówki dotyczące rejestracji dla przedsiębiorstw, które nie są jeszcze zarejestrowane, można znaleźć w dokumencie „Guidance – How to Register to FGas Portal”.

Przedsiębiorstwo ma ponadto obowiązek „zadeklarować w danym roku kalendarzowym swój zamiar wprowadzenia substancji HFC do obrotu na następny rok” w elektronicznym rejestrze substancji HFC dostępnym za pomocą portalu fluorowanych gazów cieplarnianych (F-GasPortal). Złożenie takiej deklaracji będzie możliwe wyłącznie w okresieod dnia 17 czerwca do dnia 17 lipca 2019 r., godz 13:00 CET.


POWIADOMIENIA

Komisja Europejska poinformowała w roku 2017 producentów lub importerów o wartości odniesienia przyznanej na lata 2018-2020 w decyzji Wykonawczej Komisji z dnia 24 października 2017 r. określającej, zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 517/2014 w sprawie fluorowanych gazów cieplarnianych, wartości odniesienia na okres od dnia 1 stycznia 2018 r. do dnia 31 grudnia 2020 r. dla każdego producenta lub importera, który zgodnie z prawem wprowadził do obrotu wodorofluorowęglowodory od dnia 1 stycznia 2015 r. zgłoszone zgodnie z tym rozporządzeniem.

Do końca roku 2020 Komisja Europejska poinformuje producentów lub importerów o przydzielonych kontyngentach na wprowadzenie do obrotu substancji HFC.

Komisja będzie informowała przedsiębiorstwa o sumie przydzielonych kontyngentów na rok 2020 za pośrednictwem rejestru HFC (F-GasPortal).


Więcej informacji można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej.