English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Kowalonek, H. Kaczmarek, E. Mikuła

Badania jonomerów styrenowych poddanych działaniu plazmy (j. ang.)

Polimery 2015, nr 4, 232


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.232


Streszczenie

Zbadano zmiany polarności powierzchni jonomerów styrenowych, zawierających akrylany litu, sodu, potasu lub cezu, wywołane działaniem plazmy wytworzonej w powietrzu w funkcji czasu. Do oceny właściwości powierzchniowych zastosowano mikroskopię sił atomowych (AFM) oraz goniometrię. Na podstawie pomiarów kąta zwilżania obliczono swobodną energię powierzchniową i jej składowe. Pod wpływem działania plazmy wytworzonej wpowietrzu wartości swobodnej energii powierzchniowej i jej składowej polarnej znacznie wzrosły, co wskazuje na zwiększenie liczby grup polarnych obecnych na powierzchni badanych próbek. Duża hydrofilowość modyfikowanej powierzchni, wywołana działaniem plazmy, zmniejszała się wfunkcji czasu.
Słowa kluczowe: plazma niskotemperaturowa, jonomery styrenowe, kąt zwilżania, swobodna energia powierzchniowa
e-mail: jk@chem.umk.pl
J. Kowalonek, H. Kaczmarek, E. Mikuła (1.5 MB)
Badania jonomerów styrenowych poddanych działaniu plazmy (j. ang.)