English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kurcok, P. Szewczyk

Badania metodą dynamicznej analizy mechanicznej lepkosprężystych właściwości wybranych układów polimerowych

Polimery 2002, nr 9, 637


Streszczenie

Przedstawiono przegląd prac własnych dotyczących zastosowania metody DMA do scharakteryzowania czterech następujących, różniących się właściwościami układów polimerowych: (a) poli(chlorek winylu) modyfikowany ciekłokrystalicznymi produktami stanowiącymi multipodstawione chlorem oligomeryczne aryloestry (wpływ budowy chemicznej modyfikatora na wartości temperatury zeszklenia modyfikowanych próbek PVC, interpretowany zmianą stopnia separacji mikrofaz w układzie); (b) nowe materiały stomatologiczne na podstawie monometakrylanów serii glikoli od etylenowego do tetraetylenowego i trzech różnych niearomatycznych diizocyjanianów (oznaczanie stopnia usieciowania oraz ciężarów cząsteczkowych odcinków łańcucha między węzłami sieci usieciowanych w polimeryzacji rodnikowej układów metakrylanowo-uretanowych); (c) kompozycje polisiloksanowe używane do tłumienia drgań mechanicznych (badanie zmian modułu zachowawczego i współczynnika stratności w zależności od częstotliwości odkształceń i od temperatury); (d) przeszczepy kostne [badanie zależności jak w punkcie (c) próbek kości mrożonych i liofilizowanych].


Słowa kluczowe: dynamiczna analiza mechaniczna, układy polimerowe, lepkosprężystość, tłumienie
M. Kurcok, P. Szewczyk (639.3 KB)
Badania metodą dynamicznej analizy mechanicznej lepkosprężystych właściwości wybranych układów polimerowych