English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Wilczyński, K.J. Wilczyński, P. Narowski

Badania symulacyjno-doświadczalne nierównomiernego wypełniania wielogniazdowych form

wtryskowych zrównoważonych geometrycznie

Polimery 2015, nr 6, 411


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.411


Streszczenie

Przeprowadzono badania doświadczalne zjawiska nierównomiernego wypełniania wielogniazdowych form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie, podczas wtryskiwania tworzyw amorficznych i częściowo krystalicznych, z zastosowaniem różnych rozwiązań konstrukcyjnych kanałów doprowadzających. Wykonano badania symulacyjne wpływu warunków wtryskiwania (natężenia przepływu i temperatury chłodzenia) na stopień nierównomierności wypełnienia formy.


Słowa kluczowe: wtryskiwanie, formy wtryskowe, nierównomierne wypełnianie formy, symulacja
e-mail: k.wilczynski@wip.pw.edu.pl

K. Wilczyński, K.J. Wilczyński, P. Narowski (1.35 MB)
Badania symulacyjno-doświadczalne nierównomiernego wypełniania wielogniazdowych form wtryskowych zrównoważonych geometrycznie