English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

F. Lembicz, M. El Fray

Badania prędkości ultradźwięków i jej związku z heterofazową strukturą multiblokowych elastomerów złożonych z poli(tereftalanu butylenu) i poli(1,2-oksypropylenu) lub dimeryzowanego kwasu tłuszczowego

Polimery 2002, nr 9, 630


Streszczenie

Badania dotyczą analizy wybranych elastomerów multiblokowych różniących się budową chemiczną segmentów giętkich [poli(l,2-oksypropylen) (PO3) lub dimeryzowany kwas tłuszczowy (DFA)] oraz zawartością segmentów sztywnych — poli(tereftalan butylenu) (PBT). Scharakteryzowano przebiegi zależności prędkości ultradźwięków (v) od temperatury (T) i zawartości segmentów sztywnych (wh). Przedstawiono przy tym rezultaty prób dopasowania wyników doświadczalnych do obliczonych na podstawie zaproponowanego uprzednio dwuwarstwowego modelu elastomeru; model ten opierał się na danych dotyczących tłumienia ultradźwięków, obecnie natomiast testowano go na wynikach badań prędkości ultradźwięków. Zaproponowano wyjaśnienie zaobserwowanych niedoskonałości modelu. Okazało się, że w dwufazowych elastomerach multiblokowych zależności v = f(T) można jednak w ramach omawianego modelu w przybliżeniu powiązać z wartościami wh. Model ten należy jednak traktować jako przypadek graniczny w uproszczonej interpretacji struktury badanych elastomerów ze względu na ich skomplikowaną budowę morfologiczną i różny stopień separacji mikrofazowej. Ocenę takiej separacji oparto na badaniach struktur krystalograficznych powstających w różnych warunkach chłodzenia próbek.


Słowa kluczowe: multiblokowe elastomery termoplastyczne, badania ultradźwiękowe, heterofazowa struktura elastomerów, dwuwarstwowy model strukturalny
F. Lembicz, M. El Fray (1.46 MB)
Badania prędkości ultradźwięków i jej związku z heterofazową strukturą multiblokowych elastomerów złożonych z poli(tereftalanu butylenu) i poli(1,2-oksypropylenu) lub dimeryzowanego kwasu tłuszczowego