English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska

Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego

osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO.

Wpływ warunków procesu na międzycząsteczkową heterogeniczność

chemicznego składu kopolimerów (j. ang.)

Polimery 2003, nr 9, 645


Streszczenie

Zbadano wpływ składu układu katalitycznego oraz warunków prowadzenia reakcji kopolimeryzacji na międzycząsteczkową heterogeniczność składu chemicznego kopolimerów etylen/1-heksen otrzymywanych wobec układu katalitycznego MgCl2(THF)2/MAO/Cp2ZrCl2/MAO (tabela 1). Do oceny niejednorodności składu wykorzystano jedną z technik DSC, mianowicie SSA (Succesiye Self-Nucleation Annealing) pozwalającą na rozdział polimeru na różniące się składem chemicznym frakcje w wyniku powtarzających się przemiennych cykli krystalizacji i topnienia (rys. 1). Stwierdzono, że wszystkie badane kopolimery, niezależnie od składu katalizatora (stosunek molowy Al/Zr — rys. 3 i 4) i warunków reakcji (temperatura i czas kopolimeryzacji — rys. 5 i 6), charakteryzują się niejednorodnością składu chemicznego. Jednakże skład układu katalitycznego wywiera znacznie większy wpływ na badaną heterogeniczność niż warunki kopolimeryzacji, które oprócz najkrótszego czasu prowadzenia polimeryzacji, nie wpływają w istotny sposób na ten parametr struktury kopolimeru.


Słowa kluczowe: kopolimer etylen/1-heksen, katalizator cyrkonocenowy, metoda SSA, heterogeniczność chemicznego składu kopolimerów, grubość lameli
M. Białek, K. Czaja, B. Sacher-Majewska (702.8 KB)
Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO. Wpływ warunków procesu na międzycząsteczkową heterogeniczność chemicznego składu kopolimerów (j. ang.)