English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Białek, A. Utrata, K. Czaja

Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO. Wpływ warunków kopolimeryzacji na aktywność układu katalitycznego i właściwości kopolimerów — Komunikat szybkiego druku (jęz. ang.)

Polimery 2002, nr 1, 59


Streszczenie

Badania dotyczą układu katalitycznego MgCl2(THF)2/MAO/Cp2ZrCl2/MAO (MAO — metyloaluminoksan). Stwierdzono, że zarówno aktywność tego układu katalitycznego, jak i właściwości kopolimerów w znacznym stopniu zależą od stosunku molowego Al:Zr (zmienianego w przedziae 1500—7000) i od temperatury kopolimeryzacji (tabele 1 i 2), natomiast wpływ czasu kopolimeryzacji jest mniejszy (tabela 3). Aktywność katalizatora oraz zawartość 1-heksenu wbudowanego do kopolimeru zwiększają się ze wzrostem temperatury i stosunku Al:Zr, a jednocześnie maleje ciężar cząsteczkowy i temperatura topnienia produktów. Ustalono także, że osadzenie katalizatora cyrkonocenowego na stosowanym nośniku powoduje zwiększenie jego stabilności kinetycznej (brak dezaktywacji w toku kopolimeryzacji) oraz termicznej [większa aktywność badanego układu katalitycznego w obszarze wyższej temperatury (do 70 oC — rys. 2) w porównaniu z odpowiednim katalizatorem homogenicznym].


Słowa kluczowe: kopolimeryzacja etylenu z 1-heksenem, nośnikowy katalizator cyrkonocenowy, warunki kopolimeryzacji, aktywność katalizatora, właściwości kopolimerów
M. Białek, A. Utrata, K. Czaja (579.6 KB)
Badania procesu kopolimeryzacji etylenu z 1-heksenem wobec katalizatora cyrkonocenowego osadzonego na nośniku magnezowym MgCl2(THF)2 modyfikowanym MAO. Wpływ warunków kopolimeryzacji na aktywność układu katalitycznego i właściwości kopolimerów — Komunikat szybkiego druku (jęz. ang.)