English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Pielichowski, K. Flejtuch

Badania przejść fazowych poli(tlenku etylenu) metodą róznicowej kalorymetrii skaningowej

z modulacją temperatury (MT-DSC) – wpływ skoku temperaturowego (j. ang.)

Polimery 2003, nr 6, 455


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań przejść fazowych poli(tlenku etylenu) uzyskanych za pomocą jednej z opcji metody różnicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury — Step Scan Alternating-Differential Scaning Calorimetry (SSA-DSC). Rozdzielenie składowych odwracalnych i nieodwracalnych rejestrowanego podczas przejść fazowych strumienia ciepła pozwoliło na zaobserwowanie określonych tendencji dotyczących wpływu jednego z parametrów pomiarowych metody SSA-DSC (skoku tempraturowego — Step) na procesy topnienia i krzepnięcia. Stwierdzono, że zwiększenie skoku pomiędzy kolejnymi segmentami (interwałami) izotermicznymi prowadzi do zmniejszenia składowej pochodzącej od procesów odwracalnych, co wynika z przesunięcia stanu równowagi topnienie–krzepnięcie w kierunku wyższej konwersji. Warunki pomiaru utrudniają nukleację cząsteczkową oraz rekrystalizację. Na podstawie analizy nieodwracalnej składowej strumięnia ciepła ustalono, że zwiększenie kroku prowadzi do zwiększenia liczby i intensywności procesów nieodwracalnych w toku przejścia fazowego (rys. 3 i 5); jednocześnie następuje zmniejszenie składowej odwracalnej (rys. 2 i 4).


Słowa kluczowe: poli(tlenek etylenu), różnicowa kalorymetria skaningowa z modulacją temperatury, wpływ skoku temperaturowego, przejścia fazowe, składowa odwracalna i nieodwracalna
K. Pielichowski, K. Flejtuch (350.2 KB)
Badania przejść fazowych poli(tlenku etylenu) metodą róznicowej kalorymetrii skaningowej z modulacją temperatury (MT-DSC) – wpływ skoku temperaturowego (j. ang.)