English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Moraczewski

Badania skutków indukowanej laserem modyfikacji powierzchni polilaktydu

za pomocą rentgenowskiej spektroskopii elektronowej (j. ang.)

Polimery 2014, nr 10, 717


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.717

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań warstwy wierzchniej polilaktydu modyfikowanej za pomocą lasera. W procesie modyfikowania stosowano różną jednostkową energię impulsu laserowego (Ej) oraz różną liczbę impulsów. Metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej badano skład chemiczny oraz stopień utlenienia warstwy wierzchniej pierwotnego i modyfikowanego polilaktydu. Stwierdzono, że na skutek napromieniania zaszły zmiany składu chemicznego oraz stopnia utlenienia, a ich stopień zależał zarówno od wartości Ej, jak i liczby impulsów.


Słowa kluczowe: polilaktyd, modyfikowanie indukowane laserem, rentgenowska spektroskopia fotoelektronowa
e-mail: kmm@ukw.edu.pl

K. Moraczewski (117.8 KB)
Badania skutków indukowanej laserem modyfikacji powierzchni polilaktydu za pomocą rentgenowskiej spektroskopii elektronowej (j. ang.)