English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kolasa, A. Bajszczak, A. Łukomska, J. Dłubak, Z. Rogulski, S. Kowalska, A. Czerwiński

Badanie materiałów opakowaniowych z polietylenu na zawartość metali
w świetle obowiązujących aktów prawnych

Polimery 2016, nr 2, 98


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.098

Streszczenie

Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości ołowiu, kadmu, rtęci i chromu w materiałach opakowaniowych wykonanych z polietylenu (elementy skrzynek na napoje) w kontekście obowiązujących przepisów dotyczących gospodarki opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zaproponowano procedurę analityczną obejmującą mikrofalowe roztwarzanie próbek przy użyciu nowoczesnego mineralizatora UltraWAVE (Milestone) w połączeniu z techniką FAAS oraz badaniem za pomocą analizatora DMA-80 Direct Mercury Analyzer. Zastosowana metoda pozwala na szybkie i sprawne oznaczanie w polietylenie szkodliwych dla środowiska i zdrowia ludzi pierwiastków. Doboru odpowiednich warunków roztwarzania mikrofalowego dokonano na podstawie przeprowadzonej analizy składu pierwiastkowego badanych tworzyw metodą spektrometrii dyspersji energii promieniowania rentgenowskiego (SEM/EDS).
Słowa kluczowe: opakowania, odpady opakowaniowe, polietylen, oznaczanie metali, mineralizacja próbek
e-mail: dorota.kolasa@ichp.pl
D. Kolasa, A. Bajszczak, A. Łukomska, J. Dłubak, Z. Rogulski, S. Kowalska, A. Czerwiński (651.3 KB)
Badanie materiałów opakowaniowych z polietylenu na zawartość metali w świetle obowiązujących aktów prawnych