English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Kolasa, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, J. Krakowiak, E. Majewska, K. Polarczyk

Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)

Polimery 2018, nr 4, 290


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2018.4.6

Streszczenie
Przedstawiono wyniki oznaczania zawartości miedzi w strumieniach technologicznych pochodzących z procesu otrzymywania poli(tlenku fenylenu) (PPO) metodą polimeryzacji strąceniowej 2,6-dimetylofenolu z użyciem soli miedzi(II) jako kokatalizatora. Techniką FAAS (płomieniowa absorpcyjna spektrometria atomowa) badano mineralizaty próbek pochodzących z węzła odzysku rozpuszczalników (metanol lub etanol, toluen) i z węzła odzysku składników układu katalitycznego [jony miedzi(II), morfolina]. Zaproponowano procedurę analityczną obejmującą, na etapie przygotowania roztworów do badań, mineralizację próbek za pomocą nowoczesnego systemu do roztwarzania mikrofalowego Ultra WAVE (Milestone). Metoda ta (w połączeniu z techniką FAAS) pozwala na szybkie i sprawne oznaczanie zawartości miedzi w ciekłych próbkach z matrycą organiczną (metanol/etanol – toluen, morfolina) i wodno-organiczną.

Słowa kluczowe: poli(tlenek fenylenu), skład strumieni technologicznych, oznaczanie miedzi, mineralizacja próbek
e-mail: dorota.kolasa@ichp.pl


D. Kolasa, W. Ratajczak, M. Talma-Piwowar, J. Krakowiak, E. Majewska, K. Polarczyk (908.7 KB)
Badanie zawartości miedzi w strumieniach technologicznych procesu wytwarzania poli(tlenku fenylenu)