English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. A. Soroka, Z. Rosłaniec, E. K. Wróblewska

Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów. Cz. I. Profile dyfuzji w poli(tereftalanie butylenu)

Polimery 2002, nr 11-12, 828


Streszczenie

Przedstawiono nową metodę badania struktury nadcząsteczkowej polimerów na podstawie oceny postępu przenikania (permeacji) rozpuszczonego barwnika solwatochromowego. Przeanalizowano profile dyfuzji w poli(tereftalanie butylenu) (PBT) tego rodzaju barwnika z grupy merocyjanin rozpuszczonego w 1,2-dichlorobenzenie. Cyfrowe obrazy mikroskopowe próbek wykazały złożoność procesu migracji barwnika. Współczynniki dyfuzji, wyznaczone na podstawie II prawa Ficka, świadczą o istnieniu co najmniej dwóch równoległych dróg penetracji barwnika poprzez dwa typy różniących się polarnością kanałów penetracji - szerszych i węższych. Zestawiono współczynniki dyfuzji charakteryzujące te dwa rodzaje kanałów.


Słowa kluczowe: struktura nad cząsteczkowa polimerów, dyfuzja, barwniki solwatochromowe, merocyjanina, PBT, polarność lokalna
J. A. Soroka, Z. Rosłaniec, E. K. Wróblewska (611.6 KB)
Barwniki solwatochromowe w badaniach struktury polimerów. Cz. I. Profile dyfuzji w poli(tereftalanie butylenu)