English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Koller, G. Braunegg

Bioprodukcja zróżnicowanych strukturalnie poli(hydroksyalkanianów)

z produktów ubocznych przemysłu mięsnego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 5, 298


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.298


Streszczenie

Artykuł stanowi przegląd literatury dotyczącej biosyntezy poli(hydroksyalkanianów) (PHA) zwykorzystaniem jako surowców odpadów z przemysłu rolno-spożywczego. Omówiono wyniki uzyskane podczas realizacji projektu ANIMPOL (7. PR UE), w którym jako surowiec do syntezy PHA stosowano bogate wtłuszcze produkty uboczne z rzeźni i zakładów utylizacji odpadów zwierzęcych, przekształcone chemicznie wsurową fazę glicerynową (CGP) ibiodiesel (estry nasyconych kwasów tłuszczowych, SFAE). Zależnie od użytego szczepu bakterii oraz źródła węgla (SFAE lub CGP) otrzymano termoplastyczne krótkołańcuchowe PHA (scl-PHA) lub średniołańcuchowe PHA (mcl-PHA). Zaprezentowano biotechnologiczną konwersję CGP iSFAE pochodzenia zwierzęcego do poli(3-hydroksymaślanu) (PHB) i poli(3-hydroksymaślanu-co-3-hydroksywalerianu) (PHBV) za pomocą szczepu bakteryjnego Cupriavidus necator strain DSM 545, syntezę mcl-PHA zawierających nasycone i nienasycone elementy strukturalne za pomocą bakterii z rodzaju Pseudomonas (Ps. citronellolis DSM 50332 i Ps. chlororaphis DSM 50083). Omówiono kinetykę bioprocesów oraz charakterystykę otrzymanych biopoliestrów, przedyskutowano elementy cyklu produkcyjnego PHA kluczowe zpunktu widzenia zmniejszenia kosztów i poprawy jakości produktów oraz korzyści wynikające zzastosowania układów ciągłej wielostopniowej hodowli wwysokowydajnej produkcji PHA o założonym składzie i stabilnej jakości. Omówiono też nowe metody odzyskiwania PHA zbiomasy, zgodne zwymaganiami ochrony środowiska.
Słowa kluczowe: biodiesel, biopolimery, surowa faza glicerynowa, poly(hydroksyalkaniany) (PHA), nasycone kwasy tłuszczowe, produkty uboczne
e-mail: martin.koller@uni-graz.at
M. Koller, G. Braunegg (823.3 KB)
Bioprodukcja zróżnicowanych strukturalnie poli(hydroksyalkanianów) z produktów ubocznych przemysłu mięsnego (j. ang.)