English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. A. Saied, S.H. Mansour, A. A. Ward, I.S. Rahim, H. A. Zayed, A. L. G. Saad, K. N. Abdel Nour

Charakterystyka olejów roślinnych modyfikowanych bezwodnikiem maleinowym,

przeznaczonych do zastosowań izolacyjnych i rolniczych (j. ang.)

Polimery 2014, nr 10, 729


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.729

Streszczenie

W wyniku modyfikacji olejów roślinnych bezwodnikiem maleinowym otrzymano dwie pochodne: oleju sojowego — SOMA i rycynowego — COMA. Ponadto w reakcji kwasu bursztynowego z glikolem propylenowym wytworzono alifatyczny poliester—PPS. Syntezowane materiały charakteryzowano z wykorzystaniem metod spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), magnetycznego rezonansu jądrowego (1H NMR) oraz analizy termograwimetrycznej (TGA). Wykazano, że SOMA jest stabilniejszy termicznie niż COMA i PPS. Właściwości elektryczne oceniano na podstawie przenikalności (e‘), strat dielektrycznych (e„) i przewodności elektrycznej sac, wyznaczanych w zakresie częstotliwości 10-1— 107 Hz, a także wartości modułu dielektrycznego (M). Najlepsze właściwości elektryczne wykazywała pochodna oleju rycynowego a najgorsze — alifatyczny poliester. Badano wpływ dodatku (1—5 % mas.) otrzymanych materiałów na właściwości hydrofizyczne gleb piaszczystych. Oceniano gęstość nasypową, porowatość całkowitą, zdolność do gromadzenia wody, pojemność wodną, współczynnik filtracji oraz wodoodporność agregatów glebowych. Oznaczane właściwości hydrofizyczne gleby polepszały się wraz ze wzrostem zawartości dodatku, co można tłumaczyć zmieniającymi się siłami kohezji i frykcji. Taka poprawa jest korzystna dla rozwoju systemu korzeniowego roślin.


Słowa kluczowe: oleje roślinne modyfikowane bezwodnikiem maleinowym, właściwości termiczne, właściwości elektryczne, zastosowania rolnicze
e-mail: s.mansour26@hotmail.com

M. A. Saied, S. H. Mansour, A. A. Ward, I. S. Rahim, H. A. Zayed, A. L. G. Saad, K. N. Abdel Nour (475.1 KB)
Charakterystyka olejów roślinnych modyfikowanych bezwodnikiem maleinowym, przeznaczonych do zastosowań izolacyjnych i rolniczych (j. ang.)