English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zaborski, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak, J. Albińska

Charakterystyka fizykochemicznych właściwości nieorganicznych składników mieszanin

połimerowych o budowie „jądro-powłoka”. Część II. Układy zawierające

krzemionkę pirogeniczną

Polimery 2002, nr 3, 201


Streszczenie

Metodę mokrej impregnacji krzemionek pirogenicznych — „Aerosilu 200” i „Aerosilu 300” — wodnymi roztworami związków cynku [Zn(NO3)2, Zn(CH3COO)2, Zn(NH3)4(NO3)2] oraz połączeniami kompleksowymi cynku z kwasem etylenodiaminotetraoctowym (EDTA), etylenodiaminą i dietylenotriaminą zastosowano do otrzymywania nowych dyspersoidów o budowie „jądro-powłoka” (układów ZnO/SiO2) zawierających 1—20% mas. ZnO. Właściwości fizykochemiczne otrzymanych ukladów ZnO/SiO2 oznaczano metodami: mikroanalizy rentgenowskiej, ICP, adsorpcyjną metodą statyczną i rentgenograficzną. Stwierdzono, że metoda mokrej impregnacji pozwała na otrzymanie układów o założonej zawartości ZnO, niezależnie od rodzaju nanoszonego na krzemionkę związku cynku. Zawartość ZnO w masie układów oraz w ich warstwie powierzchniowej jest proporcjonalna do ilości nanoszonej soli cynku, przy czym warstwa powierzchniowa jest wzbogacona w ZnO. Rentgenograficznie wykazano, że ZnO osadzony na krzemionkach pirogenicznych występuje w postaci amorficznej. Wraz z rosnącą ilością ZnO maleje powierzchnia właściwa układów ZnO/SiO2 (wyraźniej w przypadku ‚„Aerosilu 300”), natomiast ich struktura kapilarna pozostaje stała. Osadzenie ZnO na krzemionkach pirogenicznych zwiększa stopień jego zdyspergowania. Układy ZnO/SiO2 mogą być wykorzystane w mieszaninach elastomerowych jako białe napełniacze, aktywatory i substancje sieciujące.


Słowa kluczowe: dyspersoidy o budowie „jądro-powłoka”, krzemionki pirogeniczne, impregnacja mokra, układy ZnO/SiO2, charakterystyki teksturalne
M. Zaborski, T. Paryjczak, A. Kaźmierczak, J. Albińska (1.98 MB)
Charakterystyka fizykochemicznych właściwości nieorganicznych składników mieszanin połimerowych o budowie „jądro-powłoka”. Część II. Układy zawierające krzemionkę pirogeniczną