English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. Ochędzan-Siodłak, Z. Majchrzak

Chlorek magnezu w katalizatorach cyrkonocenowych stosowanych w polimeryzacji etylenu - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)

Polimery 2001, nr 4, 275


Streszczenie

Zbadano w polimeryzacji etylenu aktywność i stabilność katalizatora cyrkonocenowego, immobilizowanego na MgCl2. Zastosowano przy tym oryginalny sposób wprowadzania tzw. zasady wewnętrznej Lewisa do nośnika magnezowego. Założono mianowicie, że w reakcji AlR3 z wodą, zawartą w śladowych ilościach w MgCl2, na jego powierzchni wytworzy się aluminoksan (R2AlOAlR2) z centrami zasadowymi odgrywającymi rolę wewnętrznej zasady Lewisa. Na tak przygotowanym nośniku immobilizowano związek cyrkonocenowy (Cp2ZrCl2), który po aktywacji metyloaluminoksanem stał się bardzo aktywnym kompleksem katalizującym polimeryzację etylenu ze stałą szybkością [284 kg PE/ (g Zr • h)]. Stwierdzono, że katalityczne centra aktywne znajdowały się jedynie w rozpuszczalniku węglowodorowym, a nie na powierzchni stałego nośnika. Badania kinetyczne polimeryzacji wobec dwóch wytworzonych układów katalitycznych oraz ocena właściwości fizycznych i mechanicznych otrzymanych polimerów pozwoliły przyjąć, że uzyskany bardzo stabilny homogeniczny cyrkonocenowy katalizator zawiera w swej strukturze atom magnezu, (ClMgOAlR2/Cp2ZrCl2). Właściwości PE zależały w dużej mierze od rodzaju użytego modyfikatora chlorku magnezu (R = Me lub Et w AlR3).


Słowa kluczowe: katalizatory cyrkonocenowe, chlorek magnezu, wewnętrzna zasada Lewisa, polimeryzacja etylenu, właściwości fizyczne i mechaniczne polietylenu
W. Ochędzan-Siodłak, Z. Majchrzak (162.2 KB)
Chlorek magnezu w katalizatorach cyrkonocenowych stosowanych w polimeryzacji etylenu - Komunikat szybkiego druku (j. ang.)