English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Rokicki, A. Piotrowska, T. Kowalczyk, J. Kozakiewicz

Cykliczne węglany w syntezie oligowęglanodioli metodą polireakcji stopniowej

Polimery 2001, nr 7-8, 483


Streszczenie

Przedstawiono wpływ warunków prowadzenia polikondensacji węglanu propylenu z 1,6-heksanodiolem lub 1,10-dekanodiolem (tabela l) na budowę chemiczną powstających oligowęglanodioli. Wykazano, że użycie węglanu propylenu jako źródła wiązań węglanowych (w odróżnieniu od stosowania węglanu etylenu) oraz wykorzystanie n-heksanu jako czynnika azeotropującego 1,2-propanodiol, który stanowi produkt uboczny transestryfikacji, prowadzi do produktów niezawierających, praktycznie biorąc, fragmentów polieterowych. Do analizy budowy otrzymanych oligomerów węglanowych zastosowano spektrometrię masową MALDI TOF oraz spektroskopię 1H- i 13C-NMR (rys. 1-9). Zbadano wpływ rodzaju katalizatora [K2CO3, BU2SnO, stearynian cyny (II)] na przebieg omawianego procesu. Najlepszym katalizatorem transestryfikacji był BU2SnO, którego stosowanie prowadzi do oligomerów węglanowych zakończonych wyłącznie grupami hydroksylowymi; mogą one znaleźć zastosowanie jako poliole do wytwarzania poliuretanów odpornych na hydrolizę i utlenianie.


Słowa kluczowe: oligowęglanodiole, węglan propylenu, węglan etylenu, 1,6-heksanodiol, 1,10-dekanodiol, czynnik azeotropujący, transestryfikacja, katalizatory
G. Rokicki, A. Piotrowska, T. Kowalczyk, J. Kozakiewicz (513.8 KB)
Cykliczne węglany w syntezie oligowęglanodioli metodą polireakcji stopniowej