English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Grabowska, M. Szucki, J. S. Suchy, S. Eichholz, K. Hodor

Degradacja termiczna materiału na bazie celulozy stosowanego do budowy

układów wlewowych do odlewów żeliwnych (j. ang.)

Polimery 2013, nr 1, 39


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.039


Streszczenie

Przedstawiono wycinek badań dotyczących termicznej stabilności wieloskładnikowego tworzywa na bazie celulozy, stosowanego do budowy układów wlewowych przeznaczonych do wielkogabarytowych odlewów żeliwnych. Zachowanie się samego materiału w podwyższonej temperaturze ma istotne znaczenie dla procesu zalewania formy odlewniczej ciekłym metalem. Metodami analizy termicznej (DTG, TG, DSC) badano przebieg degradacji termicznej stosowanego tworzywa, ustalając efekty cieplne przemian zachodzących podczas jego ogrzewania, zmiany strukturalne oraz masę. Analizę prowadzono w temperaturze z zakresu 40—1000 °C. Ustalono, że proces degradacji rozpoczyna się w temp. ok. 300 °C, a całkowity ubytek masy w temperaturze z zakresu 300—750 °C wynosi 48,8 %. Zaobserwowanym ubytkom masy towarzyszą bardzo silne efekty egzotermiczne. Pozostała część masy próbki nie uległa rozkładowi do temp. 1000 °C (ok. 51,2 %), co prawdopodobnie jest związane z obecnością w składzie włókien węglowych oraz materiałów ceramicznych, rozkładających się w temperaturze o wartości powyżej zakresu przeprowadzanej analizy termicznej, a zarazem powyżej temperatury ciekłego metalu wprowadzanego do układu wlewowego (ok. 1300—1400 °C). Przeprowadzono ponadto analizę lotnych produktów rozkładu, stosując metodę spektroskopii IR oraz termograwimetrii (TG), sprzężonej „on-line” ze spektrometrią masową (MS). W temperaturze z zakresu 300—750 °C stwierdzono sygnały odpowiadające małym ciężarom cząsteczkowym, świadczące o zachodzeniu procesu degradacji, fragmentaryzacji łańcuchów polimerowych w celulozie i tworzeniu się małocząsteczkowych związków, w tym przede wszystkim H2O i CO2. Nie stwierdzono obecności sygnałów pochodzących od związków aromatycznych.


Słowa kluczowe: celuloza, analiza termiczna, degradacja termiczna, EG Runner, układy wlewowe, odlewy wielkogabarytoweć

e-mail: beata.grabowska@agh.edu.pl

B. Grabowska, M. Szucki, J. S. Suchy, S. Eichholz, K. Hodor (868.8 KB)
Degradacja termiczna materiału na bazie celulozy stosowanego do budowy układów wlewowych do odlewów żeliwnych (j. ang.)