English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

T. Klepka

Efektywność wytwarzania polimerowych specjalnych warstw ślizgowych

Polimery 2002, nr 9, 649


Streszczenie

Omówiono problem wytwarzania specjalnych warstw ślizgowych na wewnętrznych powierzchniach polimerowych rur osłonowych służących do instalowania kabli optotelekomunikacyjnych. Przedstawiono wyniki prac własnych dotyczących otrzymywania takich warstw bezpośrednio w linii technologicznej wytłaczania metodą natryskiwania emulsji wodnych zawierających aktywne środki zmniejszające tarcie. Zbadano wpływ składu emulsji (polidimetylosiloksany, polimetylowodorosiloksany, politetrafluoroetylen, fluorowęglowodór) na otrzymaną wartość siły oporu Fp i współczynnika oporu mp podczas zaciągania kabla do rury z PE-HD. Wytypowano emulsje pozwalające na uzyskanie najmniejszych wartość mp = 0,06— 0,08; wartość mp charakteryzująca rurę bez warstwy ślizgowej wynosi 0,15.
Słowa kluczowe: napełniacz krzemionkowy, synteza „in situ”, N-2-aminoetylo-3-aminopropylotrimetoksysilan, tetraetoksysilan, karboksylowany kauczuk butadienowo-akrylonitrylowy, sieciowanie, właściwości wulkanizatów
T. Klepka (536.8 KB)
Efektywność wytwarzania polimerowych specjalnych warstw ślizgowych