English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

G. Rokicki, M. Mazurek, K. Tomczyk

Elastomery poliuretanowe otrzymywane z surowców odnawialnych

— pochodnych kwasu węglowego i winowego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 9, 541


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.541

Streszczenie

Opisano trzy sposoby wbudowania do struktury poli(węglano-uretanów) pochodnej kwasu winowego, zawierającej dwie wolne i dwie zablokowane grupy OH, z wykorzystaniem polikondensacji, polimeryzacji z otwarciem pierścienia (na etapie syntezy oligowęglanodioli) i poliaddycji stopniowej (na etapie syntezy prepolimeru jako przedłużacza łańcucha). Otrzymane poli(węglano-uretany) scharakteryzowano metodami spektroskopii NMR i FT-IR, analizy termicznej DSC i TGA oraz za pomocą pomiarów wytrzymałości mechanicznej. Oceniono wpływ zawartości pochodnej kwasu winowego na właściwości oligowęglanów i poliuretanów.
Słowa kluczowe: poli(węglano-uretany), oligowęglanodiole, kwas winowy, (4S,5S)-4,5-bis(hydroksymetylo)-2,2-dimetylo-1,3-dioksolan
e-mail: gabro@ch.pw.edu.pl
G. Rokicki, M. Mazurek, K. Tomczyk (164.9 KB)
Elastomery poliuretanowe otrzymywane z surowców odnawialnych — pochodnych kwasu węglowego i winowego jako (j. ang.)