English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch

Elastomery termoplastyczne wytwarzane z mieszanin polimerów

Polimery 2002, nr 4, 229


Streszczenie

Polimery łączące w pewnym przedziale temperatury wiaściwości usieciowanych chemicznie kauczuków z łatwością przetwarzania i recyklingu plastomerów nazywa się termoplastycznymi elastomerami (TPE). Przedstawiono przegląd literatury dotyczący TPE wytwarzanych z mieszanin polimerów. Obejmuje on termoplastyczne elastomery olefinowe (TPE-O), termoplastyczne wulkanizaty (TPE-V), kauczuk przetwarzalny w stanie stopionym (MPR) oraz termoplastyczne elastojonomery (TPE-EI). Te ostatnie stanowią najnowszą grupę TPE; wytwarza się je z mieszanin jonomerycznych plas tomerów z karboksylowanymi lub sulfonowanymi kauczukami, usieciowanych międzyfazowo tlenkami metali, z utworzeniem termoodwracalnych agregatów i klasterów jonowych.


Słowa kluczowe: mieszaniny plastomer-kauczuk, termoplastyczne elastomery olefinowe, termoplastyczne wulkanizaty kauczuk przetwarzalny w stanie stopionym

W. M. Rzymski, H.-J. Radusch (761.6 KB)
Elastomery termoplastyczne wytwarzane z mieszanin polimerów