English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Z. Dobkowski, M. Zielecka

Fizykochemiczna charakterystyka powłok polisiloksanowych modyfikowanych

polimerem fluorowym (j. ang.)

Polimery 2001, nr 11-12, 835


Streszczenie

Opracowano kompozycję hybrydową (SIL/PTFE) zawierającą usieciowany polisiloksan (SIL) oraz polimer fluorowy - politetrafluoroetylen (PTFE). Zbadano właściwości powierzchniowe kompozycji w zależności od zawartości PTFE. Zmierzono dynamiczny kąt zwilżania w zakresie zawartości PTFE od 0 do 100% mas. oraz jego histerezę i określono swobodną energię powierzchniową całkowitą jak również jej składowe: polarną i dyspersyjną (rys. 1). Metodą rentgenowskiej spektroskopii fotoelektronowej (XPS - ESCA) określono skład chemiczny (F, C, Si, O) warstw powierzchniowych (na głębokości 2,1; 6,1; 12,1 nm). Podano przy tym stosunki zawartości atomów F, C, Si oraz O na głębokości 2,1 nm do ich (obliczonej) zawartości w masie (rys. 4), oraz stosunek (F + C/Si zmierzony na każdej z trzech głębokości (rys. 3). Metodą mikroskopii sił atomowych (AFM) określono morfologię i chropowatość warstw powierzchniowych (rys. 6, 7). Kompozycje SIL/PTFE, stosowane do efektywnej ochrony ścian przed graffiti, muszą wykazywać się słabą zwilżalnością, nadmiarem atomów F i grup CH3 (tj. grup hydrofobowych) w warstwach powierzchniowych oraz obecnością występujących w tych warstwach gęsto upakowanych, niewielkich domen kulistych, jak również charakteryzować się nieznaczną chropowatością powierzchni. Optymalne okazały się kompozycje zawierające 20-40% mas. PTFE. Przedstawiono sugestię, że w układzie powstają półprzenikające się sieci (semi-IPN), które unieruchamiają atomy F i grupy metylowe w warstwie wierzchniej kompozycji, nadające jej właściwości hydrofobowe. Wzbogacenie warstwy wierzchniej w atomy F i grupy CH3 stanowi zasadniczy warunek uzyskania dobrych właściwości użytkowych powłok SIL/PTFE.


Słowa kluczowe: kompozycja antigraffiti, polisiloksan, politetrafluoroetylen, zwilżalność, warstwa powierzchniowa, skład elementarny, morfologia, chropowatość powierzchni

Z. Dobkowski, M. Zielecka (296.5 KB)
Fizykochemiczna charakterystyka powłok polisiloksanowych modyfikowanych polimerem fluorowym (j. ang.)