English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Kędzierski, Z. Florjańczyk

Fosforylowane żywice fenolowe

Polimery 2001, nr 7-8, 511


Streszczenie

Przeprowadzono syntezę fosforylowanych żywic fenolowych (żywic FF) w wyniku polikondensacji w fazie stopionej monoestru fenylowego kwasu fosforowego (MFKF) z formaldehydem; jako źródło formaldehydu stosowano przy tym trioksan. Budowę chemiczną i stopień polikondensacji (DP) żywic FF analizowano metodami 1H-, 13C- i 31P-NMR oraz spektrometrii masowej FAB. Zaobserwowano zmniejszoną reaktywność MFKF w stosunku do formaldehydu w badanym procesie polikondensacji, co zinterpretowano na podstawie znanej korelacji pomiędzy reaktywnością pierścieni aromatycznvch a położeniem sygnałów atomów węgla w ich widmach 13C-NMR. Scharakteryzowano przewodność jonową roztworów wodnych i odporność na hydrolizę otrzymanych rozpuszczalnych, nieusieciowanych żywic FF (DP od ok. 3 do ok. 7). Sieciowanie FF formaldehydem (w postaci trioksanu lub formaliny) przebiega w temperaturze pokojowej w obecności stężonego H2SO4. W zależności od warunków tej reakcji otrzymuje się produkty różniące się gęstością usieciowania (wyrażoną poprzez równowagowy stopień pęcznienia), o całkowitej zdolności wymiennej do 8,9 mval/g (tabela 2).


Słowa kluczowe: monoester fenylowy kwasu fosforowego, polikondensacja z formaldehydem, reaktywność, fosforylowane żywice fenolowe, odporność na hydrolizę, sieciowanie, zdolność wymienna

M. Kędzierski, Z. Florjańczyk (260.9 KB)
Fosforylowane żywice fenolowe