English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

E. Andrzejewska

Fotoinicjowana polimeryzacja monomerów wielofunkcyjnych

Polimery 2001, nr 2, 88


Streszczenie

Przedstawiono przegląd literatury dotyczący fotoinicjowanej polimeryzacji rodnikowej wielofunkcyjnych (met)akrylanów. Główny nacisk położono na wpływ, jaki może wywierać heteroatom (S lub O) zawarty w monomerze o wzorze ogólnym (IV) lub w dodawanej substancji pomocniczej, takiej jak liniowy albo cykliczny sulfid [np. o wzorze (III)] na fotopolimeryzację, m.in. na zależność przebiegu procesu od temperatury, na mechanizmy inicjowania i terminacji oraz na reakcje towarzyszące, np. reinicjowanie lub degradację.·Ogólnie biorąc, obecność heteroatomu w cząsteczkach monomeru lub dodatku oddziaływuje korzystnie na szybkość fotopolimeryzacji i stopień przereagowania wiązań podwójnych, zwłaszcza w atmosferze powietrza. Wpływ ten jest znacznie silniejszy w przypadku grupy sulfidowej niż eterowej. Obecności heteroatomu towarzyszą, obok procesów przyspieszających, również reakcje spowalniające. Procesy te są związane przede wszystkim z oderwaniem atomu wodoru [np. równanie (7)]. Ich występowanie oraz wielkość wywieranego wpływu zależą od warunków polimeryzacji oraz budowy dodawanej substancji.


Słowa kluczowe: fotopolimeryzacja rodnikowa, wielofunkcyjne (met)akrylany, kinetyka polimeryzacji, (met)akrylany z grupą sulfidową lub eterową, alifatyczne sulfidy
E. Andrzejewska (718 KB)
Fotoinicjowana polimeryzacja monomerów wielofunkcyjnych