English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

D. Wilson-Polit, A. Orzechowski, I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, V. Izmailova, A. Oganesyan, I. Gritskova

Homo- i kopolimeryzacja styrenu, inicjowana nadsiarczanem potasu

bez użycia emulgatora, przebiegająca w warunkach statycznych.

Cz. I. Homopolimeryzacja styrenu

Polimery 2000, nr 6, 399


Streszczenie

Na podstawie wyników badania zmian wartości napięcia międzyfazowego σ1,2, potencjału ξ oraz wymiarów i rozkładu wymiarów cząstek produktu powstającego w fazie wodnej w toku inicjowanej w temp. 60°C lub 80°C za pomocą K2S2O8 i przebiegającej bez użycia emulgatora w warunkach statycznych (bez mieszania) homopolimeryzacji styrenu zaproponowano mechanizm tego procesu. Na pierwszym jego etapie, w wyniku zainicjowania polimeryzacji w fazie wodnej, w fazie tej powstają powierzchniowo czynne rodniki oligomeryczne (PCRO), które następnie, zgodnie z ich rozpuszczalnością, przenoszą się z fazy wodnej do fazy monomerowej; polimeryzacja jest kontynuowana w warstwie międzyfazowej. Powstające mikrokropelki monomeru gromadzą na powierzchni PCRO i przeobrażają je w cząstki polimerowo-monomerowe (CzPM). W miarę gromadzenia się polimeru w CzPM, odrywają się one od granicy rozdziału faz i przechodzą do fazy wodnej, która z tego powodu stopniowo mętnieje. Wymiary powstających z mikrokropelek monomeru CzPM na początkowym etapie polimeryzacji ulegają zmianom (rys. 7 i 8), ponieważ formowanie czynników stabilności (elektrostatycznego określanego wartością potencjału ξ oraz strukturalno-mechanicznego) w międzyfazowej warstwie adsorpcyjnej zachodzi w czasie. Zaproponowany mechanizm nie jest zgodny z teorią Fitcha i in. o homogenicznej nukleacji cząstek. Prawdopodobnie mała wartość σ1,2, uwarunkowana procesami przebiegającymi na granicy rozdziału faz w badanych układach, jest przyczyną rozdrobnienia fazy monomeru i tworzenia się jego mikrokropelek — podstawowego źródła powstawania CzPM.
Słowa kluczowe: polimeryzacja styrenu, warstwa międzyfazowa, czynniki stabilności suspensji, potencjał ξ, napięcie międzyfazowe
D. Wilson-Polit, A. Orzechowski, I. Grzywa-Niksińska, E. Grzywa, V. Izmailova, A. Oganesyan, I. Gritskova (514 KB)
Homo- i kopolimeryzacja styrenu, inicjowana nadsiarczanem potasu bez użycia emulgatora, przebiegająca w warunkach statycznych. Cz. I. Homopolimeryzacja styrenu