English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

A. Bukowska, W. Bukowski, S. Kleczyńska, K. Dychtoń, M. Drajewicz

Hydroksyfunkcjonalizowane porowate cząstki polimerowe
otrzymane z mieszaniny hydrofilowych i hydrofobowych monomerów (j.ang.)

Polimery 2016, nr 9, 616


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.616

Streszczenie
Nowe hydroksyfunkcjonalizowane porowate cząstki polimerowe o powierzchni właściwej 146 m2/g syntetyzowano metodą polimeryzacji suspensyjnej emulsji typu woda w oleju w/o. Emulsje otrzymano w wyniku zmieszania wodnych roztworów Tween-80 z mieszaniną metakrylanu 2-hydroksyetylu (HEMA), styrenu (S) i diwinylobenzenu (DVB) rozpuszczoną w mieszaninie cykloheksanolu (CyOH) i oktanolu (OctOH). Otrzymane polimery charakteryzowano metodami mikroskopii optycznej, skaningowej mikroskopii elektronowej, spektroskopii w podczerwieni i analizy termicznej (TGA). Wyznaczono także izotermy adsorpcji/desorpcji oraz rozkład wielkości ziaren uzyskanych na drodze polimeryzacji. Przeanalizowano wpływ natury porogenu, stężenia DVB i Tween-80 na charakterystykę otrzymanych cząstek.
Słowa kluczowe: metakrylan 2-hydroksyetylu, hydroksyfunkcjonalizowane porowate cząstki polimerowe, polimeryzacja suspensyjna, emulsja w/o
e-mail: abuk@prz.edu.pl
A. Bukowska, W. Bukowski, S. Kleczyńska, K. Dychtoń, M. Drajewicz (1008.4 KB)
Hydroksyfunkcjonalizowane porowate cząstki polimerowe otrzymane z mieszaniny hydrofilowych i hydrofobowych monomerów (j.ang.)