English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

Y.-H. Cai, L.-S. Zhao

Interakcje między poli(kwasem L-mlekowym) a czynnikiem zarodkującym —
N,N'-bis(benzoilo)dihydrazydem kwasu suberynowego (j. ang.)

Polimery 2015, nr 11-12, 693


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.693

Streszczenie

Zbadano mechanizm zarodkowania przy użyciu N,N'-bis(benzoilo)dihydrazydu kwasu suberynowego [NA(S)] w procesie krystalizacji poli(kwasu L-mlekowego) (PLLA). Interakcje między cząsteczkami PLLA i NA(S) oceniano na podstawie spektroskopii w podczerwieni z transformacją Fouriera, analizy termograwimetrycznej oraz widm Ramana, rejestrowanych w różnej temperaturze. Stwierdzono, że pomiędzy tlenem z grupy C=O w łańcuchu PLLA a wodorem z grupy N-H obecnej w NA(S) tworzą się wiązania wodorowe. Analiza TGA wykazała, że ww. intensywne interakcje są wynikiem dużej zdolności NA(S) do zarodkowania krystalizacji PLLA. Do zbadania oddziaływań na powierzchni NA(S) zastosowano także symulacje metodą dynamiki molekularnej (MDS), które potwierdziły występowanie wiązań wodorowych PLLA/NA(S). Metodą MDS określono też energię interakcji (technika MDS może być wykorzystana przy wyborze środka zarodkującego odpowiedniego dla danego układu).
Słowa kluczowe: poli(kwas L-mlekowy), czynnik zarodkujący, krystalizacja, mechanizm zarodkowania, symulacja metodą dynamiki molekularnej
e-mail: mci651@163.com
Y.-H. Cai, L.-S. Zhao (1.85 MB)
Interakcje między poli(kwasem L-mlekowym) a czynnikiem zarodkującym — N,N’-bis(benzoilo)dihydrazydem kwasu suberynowego (j. ang.)