English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N. Yu. Kovaleva, T. M. Ushakova, Yu. A. Cavrilov, V. G. Krasheninnikov, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova, I. O. Leipunskii, A. N. Zhigach, M. L. Kuskov

Katalizator cyrkonocenowy na modyfikowanej i niemodyfikowanej krzemionce jako nośniku (j. ang.)

Polimery 2001, nr 4, 257


Streszczenie

Z powierzchni nośnika (SiO2), na którym zakotwiczono metyloaluminoksan (MAO) (układ I) lub Cp2ZrCl2 (układ II), uwalniano metodą temperaturowo programowanej desorpcji (TPD) produkty termicznego rozkładu, które następnie badano metodą spektrometrii masowej. Stwierdzono, że z układu II grupy cyklopentadienylowe odszczepiały się dopiero w temperaturze przekraczającej 200 °C, zatem obserwowana mała aktywność w polimeryzacji etylenu układu II, w którym Cp2ZrCl2 jest chemicznie związany z powierzchnią nośnika poprzez grupy OH, nie jest spowodowana rozkładem grup Cp2ZrCl2 podczas otrzymywania katalizatora. Na krzywych TPD układu I (SiO2/MAO) wystąpiły maksima w temp. 200 °C i 400 °C odpowiadające wartości m/z = 15-16, które przypisano uwalnianiu się grup metylowych w wyniku termicznego rozpadu w temp. 200 °C wiązania =Al-C we fragmentach Al(O)Me2 i AlO2Me. Natomiast w temp. 400 °C rozkład oligomerów MAO ujawnił się uwalnianiem fragmentów AlOMe, AlOAl, AlOMe2, Al2OMe oraz pierścieni Al3O3 i (Al3O3)-O-. Zbadano możliwość wytworzenia MAO bezpośrednio na powierzchni SiO2, na którą działano przemiennie parami AlMe3 i H2O (SiO2/MAO*). Metodą TPD stwierdzono powstawanie powierzchniowego układu typu ≡Si-O-(AlMeO)n (n = 8) o budowie liniowej lub płaskiej. Ta budowa MAO* jest niekorzystna w porównaniu z typową trójwymiarową strukturą cykliczną MAO i powoduje brak aktywności Cp2ZrCl2 na takim nośniku w polimeryzacji etylenu.


Słowa kluczowe: katalizatory cyrkonocenowe na krzemionce, metyloaluminoksan (MAO), polimeryzacja etylenu, temperaturowo programowana desorpcja, spektrometria masowa, struktura MAO, aktywność katalityczna
N. Yu. Kovaleva, T. M. Ushakova, Yu. A. Cavrilov, V. G. Krasheninnikov, T. A. Ladygina, L. A. Novokshonova, I. O. Leipunskii, A. N. Zhigach, M. L. Kuskov (186.4 KB)
Katalizator cyrkonocenowy na modyfikowanej i niemodyfikowanej krzemionce jako nośniku (j. ang.)