English version
Drukuj

WYNALAZEK: Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli(nr patentu PL225646)CENA WYWOŁAWCZA: 10 000 zł + VAT

(słownie: dziesięć tysięcy złotych+ VAT)


Opis

Katalizator żelazowo-chromowy do alkilacji fenoli, zawierający tlenek żelaza Fe(III), tlenek chromu Cr(III) i ewentualnie dodatek innych tlenków metali, stanowi zgranulowana mieszanina tlenków metali, o rozmiarach ziaren od 0,03 do 0,15 mm, z krzemionką sferyczną, otrzymaną metodą zol-żel, o rozmiarach ziaren od 0,03 do 0,15 mm, przy czym zawartość tlenków metali w mieszaninie z krzemionką wynosi od 10 do 70% wagowych. Katalizator według wynalazku do zastosowania jako złoże fluidalne nie wykazuje tendencji do tworzenia aglomeratów, co wydłuża jego aktywność. Katalizator wykazuje wysoką selektywność w kierunku 2,6-dimetylofenolu.


nr patentu: PL225646

nr zgłoszenia patentowego: 405073

data zgłoszenia: 14.08.2013

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 30 lipca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawie oferty
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

Formularz oferty (30.5 KB)
OPIS PATENTOWY (244.8 KB)