English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Brzeska, A. Heimowska, M. Morawska, A. Niepsuj, W. Sikorska, M. Kowalczuk, M. Rutkowska

Kompozyty poliuretanu zawierającego poli([R,S]-3-hydroksymaślan) z chitozanem

Polimery 2015, nr 6, 391


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.391


Streszczenie

Na osnowie poliuretanów (PUR) zsyntezowanych z biokompatybilnych substratów wytworzono kompozyty z udziałem 2,5 lub 5,0 % mas. chitozanu. Segment sztywny poliuretanów otrzymano z alifatycznego 4,4'-diizocyjanianu dicykloheksylometanu i 1,4-butanodiolu, a segment giętki z polikaprolaktonodiolu i syntetycznego poli([R,S]-3-hydroksymaślanu), w stosunku masowym 90:10 lub 80:20. Twardość poliuretanów i ich kompozytów była typowa dla elastomerów stosowanych w medycynie. Na podstawie termogramów DSC stwierdzono, że wytworzone polimery były semikrystaliczne, a powierzchnia obserwowana pod mikroskopem optycznym wskazywała na strukturę heterogeniczną. Dodatek chitozanu do wytworzonych poliuretanów powodował zmniejszenie przepuszczalności pary wodnej, wpływając jednocześnie na zwiększenie sorpcji wody, natomiast nie zmienił sorpcji oleju.


Słowa kluczowe: poliuretany, syntetyczny poli([R,S]-3-hydroksymaślan), chitozan, przepuszczalność pary wodnej, sorpcja wody
e-mail: j.brzeska@wpit.am.gdynia.pl

J. Brzeska, A. Heimowska, M. Morawska, A. Niepsuj, W. Sikorska, M. Kowalczuk, M. Rutkowska (210.7 KB)
Kompozyty poliuretanu zawierającego poli([R,S]-3-hydroksymaślan) z chitozanem