English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Krzyżowska, M. K. Leszczyński, J. Ryszkowska

Kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych z napełniaczem pochodzenia roślinnego
do zastosowań w przemyśle kosmetycznym (j.ang.)

Polimery 2016, nr 11-12, 807


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2016.807

Streszczenie
Otrzymano kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych (RPURF) z udziałem odpadowych łupin orzecha laskowego, odpowiednie do zastosowań w przemyśle kosmetycznym. Określono wpływ zawartości napełniacza na strukturę, właściwości fizykomechaniczne, termiczne oraz biologiczne wytworzonych materiałów. Przeanalizowano wymiary cząstek oraz budowę chemiczną napełniacza. Pianki RPURF scharakteryzowano za pomocą spektroskopii w podczerwieni (FT-IR), analizy termograwimetrycznej (TGA), różnicowej kalorymetrii skaningowej (DSC), skaningowej mikroskopii elektronowej (SEM). Ponadto określono gęstość pozorną kompozytów, ich chłonność wody, stabilność wymiarową, wytrzymałość na ściskanie oraz odporność na warunki starzeniowe. Ze względu na przewidywaną aplikację oceniono też toksyczność pianek. Na podstawie wyników badań opracowano skład oraz metodę wytwarzania biokompozytów sztywnych pianek poliuretanowych zdużym udziałem napełniacza pochodzenia naturalnego w postaci zmielonych łupin orzecha laskowego.
Słowa kluczowe: sztywne pianki poliuretanowe, źródła odnawialne, łupina orzecha laskowego, biokompozyty
e-mail: milenazieleniewska@wp.pl
M. Zieleniewska, L. Szczepkowski, M. Krzyżowska, M. K. Leszczyński, J. Ryszkowska (606.1 KB)
Kompozyty sztywnych pianek poliuretanowych z napełniaczem pochodzenia roślinnego do zastosowań w przemyśle kosmetycznym (j.ang.)