English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

W. M. Rzymski, B. Wolska

Konwencjonalne i niekonwencjonalne sieciowanie elastomerów

Polimery 2003, nr 7-8, 520


Streszczenie

Ogólnie scharakteryzowano konwencjonalne (z zastosowaniem siarki) i niekonwencjonalne metody sieciowania elastomerów. W ramach badania tej drugiej grupy metod stwierdzono, że monoalliloamid kwasu maleinowego (AMA) stosowany samodzielnie lub w połączeniu z zasadowym węglanem cynku (ZWC) zmniejsza lepkość uwodornionego kauczuku butadienowo-akrylonitrylowego (HNBR) oraz działa jako koagent jego sieciowania nadtlenkiem. Powstająca in situ w reakcji AMA z ZWC sól Zn-AMA o rozdrobnieniu submikronowym jest jednocześnie koagentem sieciowania i napełniaczem wzmacniającym HNBR. W sieciach przestrzennych usieciowanego w ten sposób HNBR występują wielofunkcyjne węzły sieci o budowie klasterów jonowych. Ustalono też, że generowany in situ w reakcji chlorosulfonowanego polietylenu (CSM) z ZnO kwas Lewisa (ZnCl2) jest efektywną, niekonwencjonalną substancją sieciującą HNBR. Zbadano wpływ zawartości oraz wzajemnego stosunku CSM i ZnO na szybkość oraz stopień usieciowania HNBR. Wytworzone w ten sposób sieci przestrzenne zawierają niekonwencjonalne wiązania poprzeczne o budowie kompleksowej, z ZnCl2 jako rdzeniem i grupami nitrylowymi jako ligandami. Udowodniono więc, że AMA, generowana in situ sól Zn-AMA oraz generowany in situ ZnCl2 to nowe, niekonwencjonalne substancje sieciujące HNBR.


Słowa kluczowe: sieciowanie elastomerów, uwodorniony kauczuk nitrylowy, koagenty sieciowania, monoalliloamid kwasu maleinowego, kwasy Lewisa, niekonwencjonalne substancje sieciujące generowane in situ
W. M. Rzymski, B. Wolska (1.33 MB)
Konwencjonalne i niekonwencjonalne sieciowanie elastomerów