English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

B. Biernacki

Korelacja pomiędzy wydłużeniem względnym przy zerwaniu utwardzonych spoiw

a odpornością zawierających je kompozytów na działanie niskiej temperatury

Polimery 2000, nr 9, 619


Streszczenie

Przedstawiono wyniki badań odporności kompozytów polimerowych opartych na żywicach poliestrowych i winyloestrowych (tabela 1) na działanie niskiej temperatury (77 K).

Wpływ ten oceniono, określając zmiany podstawowych właściwości mechanicznych kompozytów pod wpływem wielokrotnych udarów termicznych (ΔT ok. 215 deg — tabela 4) oraz charakteryzując przebieg pękania odlewów z żywic w tych warunkach (rys. 1, tabela 2). Stwierdzono zależność pomiędzy wydłużeniem względnym przy zerwaniu (εr) utwardzonych żywic stanowiących podstawę kompozytów a odpornością tych kompozytów na działanie niskiej temperatury. Odporność na niską temperaturę wykazują kompozyty wykonane z żywic konstrukcyjnych, których moduł przy rozciąganiu (Er) wynosi 3200-3500 MPa a jednocześnie wartość εr przekracza 3%.
Słowa kluczowe: kompozyty poliestrowe i winyloestrowe, odporność na niską temperaturę, wydłużenie względne przy zerwaniu
B. Biernacki (533.6 KB)
Korelacja pomiędzy wydłużeniem względnym przy zerwaniu utwardzonych spoiw a odpornością zawierających je kompozytów na działanie niskiej temperatury