English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

J. Gonzalez-Gutierrez, P. Oblak, Z.M. Megen, I. Emri

Lepkość i podatność na pełzanie kopolimerów polioksymetylenowych

o różnych średnich ciężarach cząsteczkowych (j. ang.)

Polimery 2015, nr 10, 620


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.620

Streszczenie

Zbadano wpływ średniego ciężaru cząsteczkowego (Mw) wybranych kopolimerów polioksymetylenowych (POM) na lepkość stopu i podatność na pełzanie próbki w stanie stałym. Stwierdzono, że w przypadku wszystkich badanych kopolimerów POM zależność lepkości od Mw opisuje funkcja potęgowa. Wyniki badań podatności na pełzanie wykazały zgodność z zasadą równoważności temperaturowo-czasowej. Podatność na pełzanie w krótkim czasie (0,25 s) była niezależna od Mw, natomiast w czasie dłuższym (10 lat) wielkość ta zmniejszała się ze zwiększaniem Mw, aż do wartości krytycznej Mc = 81 100, po której nie zależała już od Mw. W średnim czasie (17 min), podobnie jak w czasie krótkim, Mw nie wpływał na podatność na pełzanie. Zaobserwowano również, że energia aktywacji nie jest funkcją Mw.
Słowa kluczowe: polioksymetylen, ciężar cząsteczkowy, lepkość, podatność na pełzanie, energia aktywacji
e-mail: joamin.gonzalez@fs.uni-lj.si
J. Gonzalez-Gutierrez, P. Oblak, Z.M. Megen, I. Emri (532.3 KB)
Lepkość i podatność na pełzanie kopolimerów polioksymetylenowych o różnych średnich ciężarach cząsteczkowych (j. ang.)