English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

N.N. Rozik, S.H. El-Hamouly, E.S. Shafik, A.F. Younan, S.L. Abd-El Messieh

Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego

napełnionego usieciowanym polistyrenem otrzymywanym

w procesie polimeryzacji emulsyjnej (j. ang.)

Polimery 2015, nr 1, 33


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2015.033

Streszczenie

Badano wpływ anionowych (SDS) i niejonowych (NP-30) środków powierzchniowo czynnych na przebieg polimeryzacji emulsyjnej styrenu. Syntezowany monodyspersyjny polistyren (PS) sieciowano przy użyciu różnej ilości diwinylobenzenu (DVB). Cząstki usieciowanego PS wprowadzano do kauczuku akrylonitrylo-butadienowego (NBR). Wyznaczano właściwości mechaniczne wytworzonych kompozytów, atakże porównywano właściwości elektryczne kompozytów zawierających dodatkowo napełniacz przewodzący w postaci cząstek sadzy lub — nieprzewodzący — w postaci cząstek krzemionki.


Słowa kluczowe: kauczuk akrylonitrylo-butadienowy, polimeryzacja emulsyjna, usieciowany polistyren, mechaniczne i elektryczne właściwości kompozytów NBR


e-mail: nrozeik@yahoo.com

N.N. Rozik, S.H. El-Hamouly, E.S. Shafik, A.F. Younan, S.L. Abd-El Messieh (376.8 KB)
Mechaniczne i elektryczne właściwości kauczuku akrylonitrylo-butadienowego napełnionego usieciowanym polistyrenem otrzymywanym w procesie polimeryzacji emulsyjnej (j. ang.)