English version
Drukuj

WYNALAZEK: Method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerols

Sieć Badawcza Łukasiewicz – INSTYTUT CHEMII PRZEMYSŁOWEJ
im. Prof. Ignacego Mościckiego w Warszawie


oferuje do sprzedaży PRAWO WŁASNOŚCI Z PATENTU


"Method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerols

(Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych)" (nr patentu EP1860090)


CENA WYWOŁAWCZA: 220 000,00zł + VAT


(słownie: dwieście dwadzieściatysięcy złotych + VAT)


Opis

Przedmiotem wynalazku jest sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych. Celem przerobu tej frakcji jest konwersja gliceryny, zwłaszcza do akroleiny i alkoholu allilowego (…). Stwierdzono, że można z dużą efektywnością uzyskać wartościowe produkty - akroleinę i alkohol allilowy - z odpadowej frakcji glicerynowej będącej produktem ubocznym transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych.

Sposób przerobu frakcji glicerynowej z procesu transestryfikacji triglicerydów kwasów tłuszczowych, w temperaturze powyżej 573 K, wobec katalizatora o charakterze kwaśnym, według wynalazku polega na tym, że frakcję glicerynową w postaci roztworu wodnego, zawierającego powyżej 40% wagowych gliceryny oraz ewentualnie do 10% wagowych produktów ubocznych procesu transestryfikacji, wprowadza się do obojętnej wysoko wrzącej cieczy, ogrzanej do temperatury powyżej 573 K, a poniżej jej temperatury wrzenia, po czym uzyskane pary zawierające glicerynę kontaktuje się, ewentualnie w strumieniu gazu obojętnego, z heterogenicznym kwaśnym katalizatorem o właściwościach redoks, w temperaturze od 520 do 640 K, przy czym obciążenie katalizatora, w przeliczeniu na frakcję glicerynową, utrzymuje się poniżej 50 g (fr.glic.)⋅g(kat)-1⋅h-1.

A method for processing the glycerol phase from transestrification of fatty acid triglycerol a consisting in that the glycerol vapors obtained by introducing a glycerol fraction containing more than 40% by weight of glycerol into a neutral high boiling point liquid heated to temperature above 573 K, are contacted, possibly in a neutral gas stream, with a heterogeneous acid catalyst having redox properties, at temperature from 520 to 640 K, was disclosed. Conversion of glycerol leads to production of acroleine and allyl alcohol with significant efficiency.


nr patentu: EP1860090

nr zgłoszenia patentowego: 379283

data zgłoszenia: 24.03.2006

stan własności: patent

forma współpracy: sprzedaż


OFERTY prosimy przesyłać wyłącznie drogą mailową: ewa.smigiera@ichp.pl

Termin przyjmowania zgłoszeń z proponowaną ceną upływa 20 marca 2020 r. o godz. 15.00

OFERTA powinna zawierać: nazwę i dane oferenta, cenę oraz warunki płatności

Kryterium wyboru oferty: najwyższa cena

(Zastrzeżenie: zastrzegamy sobie prawo do odstąpienia od sprzedaży w każdej chwili do dnia zawarcia umowy)


Kontakt w sprawieoferty

Sieć Badawcza Łukasiewicz
- Instytut Chemii Przemysłowej

Biuro Transferu Technologii
dr inż. Ewa Śmigiera
tel. +48 22 568 27 66
e-mail: ewa.smigiera@ichp.pl

EP1860090 - Opis Patentowy (314.9 KB)
Formularz oferty (31 KB)