English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

M. Bendyk, B. Jędrzejewska, J. Pączkowski, L.-A. Liizden

Mieszaniny heksaarylobisimidazol (HABI) + barwnik ketocyjaninowy (JAW) jako efektywne układy fotoinicjujące działające według mechanizmu przeniesienia elektronu (j. ang.)

Polimery 2002, nr 9, 654


Streszczenie

Zsyntetyzowano 4 różne HABI, a także 5 typów JAW. Scharakteryzowano budowę chemiczną oraz podstawowe właściwości spektroskopowe otrzymanych JAW (tabela 1). Określono doświadczalnie wartości zmiany energii swobodnej (ΔGel) procesu przeniesienia elektronu pomiędzy badanymi HABI i JAW w odniesieniu do 20 par HABI + JAW (tabela 2). W fotopolimeryzacji 1,1,1-tris(akryloksymetylo)propanu inicjowanej ukladami HABI + JAW w obecności merkaptobenzoksazołu określono zależność szybkości tego procesu od wartości i od długości fali promieniowania (488 nm oraz 355 nm lub 365 nm, rys. 1). Stwierdzono, że budowa chemiczna HABI i JAW nie wywiera istotnego wpływu na szybkość polimeryzacji.


Słowa kluczowe: fotoinicjatory, mechanizm przeniesienia elektronu, układy heksaarylobisimidazol + barwnik ketocyjaninowy, fotopolimeryzacja, 1,1,1 -tris(akryłoksymetyło)propan
M. Bendyk, B. Jędrzejewska, J. Pączkowski, L.-A. Liizden (320.7 KB)
Mieszaniny heksaarylobisimidazol (HABI) + barwnik ketocyjaninowy (JAW) jako efektywne układy fotoinicjujące działające według mechanizmu przeniesienia elektronu (j. ang.)