English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Lewandowski, K. Skórczewska, K. Piszczek, M. Manikowski, J. Mirowski

Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do aplikacji w trójwarstwowych rurach paszociągowych

Polimery 2020, nr 4, 304


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2020.4.7

Streszczenie

Opracowano sposób modyfikacji poli(chlorku winylu) (PVC) w aspekcie możliwości jego zastosowania w produkcji trójwarstwowych rur przesyłowych wykorzystywanych w konstrukcji paszociągów. Zbadano wpływ dodatku modyfikatorów na właściwości przetwórcze i mechaniczne PVC. Wykonano analizę plastografometryczną, wyznaczono podstawowe właściwości mechaniczne oraz masowy wskaźnik szybkości płynięcia (MFR). Wykonano, a następnie scharakteryzowano płytę warstwową obrazującą przekrój ścianki projektowanej rury. Zaproponowano metodę oszacowania udziału dodatków procesowych w mieszankach PVC, gwarantujących otrzymanie tworzywa o zakładanej wartości MFR. Stwierdzono, że zarówno tworzywa polichlorowinylowe o różnym składzie, jak i ich recyklaty można dogodnie łączyć w trwałe struktury warstwowe.


Słowa kluczowe: poli(chlorek winylu), modyfikacja, rura trójwarstwowa

e-mail: krzysztof.lewandowski@utp.edu.pl

K. Lewandowski, K. Skórczewska, K. Piszczek, M. Manikowski, J. Mirowski (690.7 KB)
Modyfikacja nieplastyfikowanego poli(chlorku winylu) do aplikacji w trójwarstwowych rurach paszociągowych