English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

K. Kelar, J. Olejniczak, K. Mencel

Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami

Polimery 2013, nr 1, 18


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2013.018

Streszczenie

Zbadano wpływ haloizytowych nanorurek (HNT) na strukturę, właściwości cieplne i mechaniczne kompozytów na bazie poliamidu 6 (PA 6/HNT). Zawartość HNT w kompozytach wynosiła 2, 4 lub 6 % mas. Kompozyty otrzymano na drodze dwukrotnego wytłaczania przy użyciu wytłaczarki jednoślimakowej. Stopień zdyspergowania HNT w poliamidowej matrycy analizowano na podstawie map rozkładu atomów krzemu w kompozytach. Oznaczano: wskaźnik szybkości płynięcia (MFR), rzeczywistą zawartość HNT w kompozytach, cechy wytrzymałościowe w próbie statycznego rozciągania, strukturę — metodą skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) i dynamicznej analizy termomechanicznej (DMTA). Stwierdzono, że stopień zdyspergowania HNT w matrycy polimerowej zależy od ich masowego udziału oraz, że nanorurki haloizytowe wpływają na proces krystalizacji PA 6 w kompozytach. Wykazano, że dwukrotne wytłaczanie powoduje częściową degradację makrocząsteczek PA 6.


Słowa kluczowe: poliamid 6, haloizytowe nanorurki, struktura, właściwości cieplne, właściwości mechaniczne

e-mail: Krystyna.Kelar@put.poznan.pl

K. Kelar, J. Olejniczak, K. Mencel (571.7 KB)
Modyfikacja poliamidu 6 haloizytowymi nanorurkami