English version

Formularz logowania

zarejestruj się


Drukuj

I. Ofat, J. Kozakiewicz

Modyfikacja poliestrowo-epoksydowych i poliestrowych farb proszkowych za pomocą nanoproszków

silikonowo-akrylowych — wpływ na właściwości powierzchni powłok (j. ang.)

Polimery 2014, nr 9, 643


DOI: dx.doi.org/10.14314/polimery.2014.643

Streszczenie

Zaprezentowano wyniki badań wpływu modyfikacji poliestrowo-epoksydowych i poliestrowych farb proszkowych, za pomocą silikonowo-akrylowych cząstek o budowie rdzeń–otoczka, na właściwości powierzchni otrzymanych z nich powłok. Metodami mikroskopii konfokalnej (CM) i mikroskopii sił atomowych (AFM) określono topografię, a za pomocą skaningowego mikroskopu elektronowego wyposażonego w spektrometr dyspersji energii (SEM-EDS) oraz spektroskopu fotoelektronów (XPS) badano skład pierwiastkowy. Metodą kropli osadzanej wyznaczono kąt zwilżania (CA) i swobodną energię powierzchniową (SFE). Stwierdzono, że modyfikacja farb proszkowych za pomocą silikonowo-akrylowych nanocząstek polimerowych wpływa na zwiększenie wartości CA oraz zmniejszenie wartości SFE, co może być spowodowane migracją żywicy silikonowej do powierzchni powłoki. Obecność silikonu na powierzchni próbki potwierdzono za pomocą EDS, a badanie XPS wykazało tendencję do zwiększania się ilości silikonu w powłoce w kierunku powierzchni próbki. Zauważalny jest również wpływ modyfikatorów silikonowo-akrylowych na strukturę powierzchni.


Słowa kluczowe: powłoka, silikon, polimer silikonowo-akrylowy, właściwości powierzchni, nanoproszki, cząstki rdzeń–otoczka

e-mail: izabela.ofat@ichp.pl

I. Ofat, J. Kozakiewicz (584.9 KB)
Modyfikacja poliestrowo-epoksydowych i poliestrowych farb proszkowych za pomocą nanoproszków silikonowo-akrylowych — wpływ na właściwości powierzchni powłok (j. ang.)